Transporter – våra förslag

Sammanfattning – Transporter
• Elektrifiering och utbyggnad av elsystemet kan inte ersätta fossil olja och naturgas.
• Begränsad tillgång på mark och skog förhindrar global produktion av förnybara biobränslen.
• Begränsningar i metalltillgång hindrar massproduktion av kortlivade fordon.
• Målet är att minska körda mil och antalet fordon samtidigt som effektivare transportsystem utvecklas.
• Lokal produktion och konsumtion, särskilt inom livsmedelssektorn, bör främjas.
• Optimerade samtransporter behövs för post, persontrafik, paket och livsmedel utanför städer.
• Administrativa utförarorganisationer bör ersättas av sömlösa boknings- och tursystem för olika transportsätt.
• Utvecklingspotential finns inom enklare fordon, multifordon, bilpooler och användning av luftskepp och vinddrivna sjöfartyg.
• Syntetisk diesel kan användas för jordbrukets bränslebehov.
Förslag – Andra områden

Det är tydligt att ersättningen av fossil olja och naturgas inte kan uppnås genom storskalig elektrifiering eller massiv utbyggnad av elsystemet. Begränsningar i tillgången på mark och skog gör att produktionen av förnybara biobränslen inte kan uppnås globalt sett. Dessutom finns det begränsningar i tillgången på metaller och jordartsmetaller, vilket förhindrar massproduktion av fordon med kort livslängd i framtiden.

Följaktligen måste vi minska både antalet körda mil och antalet fordon samtidigt som vi utvecklar mer effektiva transportsystem.
Huvudstrategin bör vara att främja lokal produktion och konsumtion, med början inom livsmedelssektorn. Optimerade samtransporter för post, persontrafik, paket och livsmedel till hem utanför tätort behöver också utvecklas.

Administrativa utförarorganisationer som kommuner och regioner för kollektivtrafik bör avvecklas till förmån för sömlösa boknings- och tursystem som omfattar olika transportsätt, inklusive fordonstrafik, järnväg och flyg.

Det finns potential för utveckling inom följande områden:
• Enklare fordon med lägre hastighet (70 km/tim) som minskar behovet av råvaror. Dessa fordon kan konstrueras robusta med enklare underhållsteknik för längre livslängd.
• Multifordon för kombinerad transport av post, paket, personer, etc.
• Etablering av bilpooler med tillräckligt med parkeringsutrymme, samt utökning av kollektivtrafiken för att minska antalet fordon i städerna.
• Användning av luftskepp och vinddrivna sjöfartyg för globala transporter.
När det gäller bränsle måste vi använda olika lösningar för olika behov. Syntetisk diesel kan vara ett alternativ för jordbrukssektorn.


Syntetiska bränslen och biobaserade bränslen till rimlig volym för optimerade transporter

Eldrivna transporter i städerna för tysta och fick luftförstörande transporter

De globala transportbehoven måste också minska genom att vi bygger ut lokal produktion i länder framför allt.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!