Strategi

Om våra förslag

Strategin grundar sig på principen om småskalighet och robusthet i robusta tekniska systemen för el, VA, energiförsörjning som för Telekom där såväl kvalitetsmässiga förbättringar
som redundans och reservkraft och kapacitetsreserver, reservdelshållning och utveckling av kunskap behöver byggas upp., med betoning på lokal produktion för lokal konsumtion i största möjliga utsträckning. Detta innebär att transporterna blir kortare och att lokal utveckling främjas. Vi behöver optimera användningen av genuint förnybara material från marken, såsom skog och jordbruk, och noggrant planera deras användning, främst som byggmaterial och delvis för energiproduktion.

Förnybarhet bygger på ständig tillgången till sol, vatten och näringsämnen, och det är av stor vikt att skydda och stänga kretsloppen för dessa avgörande resurser.
Vi måste även vara försiktiga med användningen av ändliga och kritiska resurser som vatten, metaller, kol, kalk, fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Allt kan inte återanvändas utan att ändra på materialens egenskaper.

För att främja en mer hållbar konsumtion och produktion är det nödvändigt att förlänga produkternas livslängd genom bättre konstruktioner som medger att de kan repareras och underhållas över tid. Detta öppnar även möjligheter att minska användningen av nya råmaterial och viss återanvändning.

Som konsekvens av förutsättningarna kommer vi även behöva se över lagstiftning och regelverk. Dessa måste utgå från perspektivet skydd av individ och natur.

Vi kommer även behöva utveckla nya ekonomiska modeller och instrument för framtiden.  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!