Om oss

Mer Om oss

Våra huvudrubriker

Verkligheten gäller! Det har även vi i Sverige och i Västvärlden fått lära oss de senaste åren, men vi verkar ha svårt för att acceptera konsekvenserna. Vi förstår inte heller förutsättningarna och begränsningarna. Därför finns Hållbarhetsinitiativet.

Vi vill driva på utvecklingen mot ett hållbart och robust samhälle. Vi vill även lyfta framtidsfrågorna som förknippas med detta, som idag inte finns på den politiska agendan eller i den allmänna samhällsdiskussionen.

Hållbarhetsinitiativet är partipolitiskt obundet, helt fristående från särintressen och inte heller någon traditionell förening där allt kan bli föremål för omröstningar och kompromisser. Hållbarhet handlar inte om bra argument, vältalighet eller att vara högljudd.

Vi är ett nätverk där vi använder oss av digitaliseringens möjligheter att kommunicera och informera i kombination med fysiska möten baserade på engagemang samt intresse. Vi kraftsamlar där det finns energi och engagemang.

Det finns en inre kärna (
medlemmar) vars engagemang och vilja till att förändra ledde till detta initiativ för att konkret göra analyser, ta fram möjligheter och förslag att kraftigt sätta igång en förändring till det som även blir ett mindre sårbart samhälle. I den mån det behöver fattas beslut i Hållbarhetsinitiativets namn så är det den inre kärnan som beslutar.
Minsta möjliga formalia - vi som är engagerade har lång och bred erfarenhet av olika slags processer och formella krav när det behövs. För närvarande finns inga planer på formellt medlemskap, stadgar, årsmöten etc…
Stacks Image 169
Vi har en Advisory Board vars uppgift bland annat är att långsiktigt bidra till att det som sker inom ramen för Hållbarhetsinitiativet har en hög kvalitet och medverka till att Hållbarhetsinitiativet kan utvecklas.

Hållbarhetsinitiativet tittar i första hand på vad vi kan göra i Sverige, bland annat därför att det är här vi finns och därför kan påverka både, beslut och genomförande.

Vi har gjort analyser och tagit fram konkreta lösningar för framtiden baserade på kunskap och metoder. Lösningar som även kan spridas internationellt, eftersom utmaningarna i grund och botten är de samma - oavsett vem du är eller var du bor. Vi behöver alla vatten, livsmedel, värme, boende, transporter, sjukvård, omsorg, utbildning … och vi lever under samma begränsningar som ges av naturlagar, råvaror, och energi

Ambitionen finns att bilda en stiftelse som långsiktigt kan driva frågor kring hållbar samhällsförändring - både nationellt och internationellt samt utveckla våra förslag och lösningar.Målgrupper vi vill vi utveckla samarbete med är enskilda personer och olika slags organisationer, företag och grupper med intresse för och kunskap om hållbarhet. För att initiativet skall lyckas krävs även ett nätverk där vi kan formulera relevant kunskap som underlag för beslutfattare.

Några av de viktiga skillnaderna mellan oss och många andra grupperingar verksamma inom ”hållbarhets-sfären” är att
- vi inte utgår från någon politisk ideologi eller partiprogram
- vi har konkreta förslag som kan omsättas i konkret handling nu
- vi utgår från kunskap, fakta och engagemang
- vi har lagt stor vikt att förstå förutsättningar och begränsningar i termer av naturlagar, råvarutillgångar och energi


Sverige eller världen

Vårt utgångspunkt är att börja här i Sverige och utgå från de förutsättningar och möjligheter som finns här. Det är här vi har möjlighet att åstadkomma de förändringar som behövs. Här kan vi ta fram lösningar som rör det grundläggande och de utmaningar som vi alla har - oavsett var och hur vi lever. Rent vatten, avlopp, energi, växtnäring och livsmedel. Lösningar som vi sedan kan dela med oss på olika sätt.
Hållbarhetsinitiativet vill ifrågasätta perspektiven…
Stacks Image 157
Varför

Vi ser hur politik och beslutsfattare, istället för att göra det omtag som behövs, istället försöker lappa och laga i de gamla strukturerna. Det fungerar inte särskilt bra och är ineffektivt och läser inte de utmaningar vi står inför.

Vi ser att det saknas kunskap, insikter och mod för att göra de förändringar som behövs, och vi ser även att det ofta finns ett starkt motstånd från de strukturer som tagit oss hit. Vi behöver funktionella metoder och verktyg som kan stödja de komplexa processer som krävs för ansvarsfullt beslutsfattande kring hållbarhet.

Vi vill bidra till en långsiktigt och reellt hållbar förändring genom våra analyser, förslag samt skapa samhällsdebatt och medvetandegöra bristen på rätt kunskap om förutsättningar och begränsningar. Har man förstått och accepterat dem så leder det till implicita hållbarhetsmål och också rätt strategier.

Ett hållbart samhälle ur såväl resursutnyttjande som socialt hållbara perspektiv. De grundläggande resurserna som redan nu börjar leda till kriser och flyktingströmmar är bl a tillgång till vatten, livsmedel, och energi. Men det är också ett begynnande krig om jordens kvarvarande resurser, om än med "affärsmässiga" förtecken än så länge. Dessa brister och kriser kommer att öka och kommer successivt att påverka även vår vardag i allt större utsträckning. Här behövs omgående åtgärder.


Målgrupper vi vill vi utveckla samarbete med är enskilda personer och olika slags organisationer med intresse för och kunskap om hållbarhet. För att initiativet skall lyckas krävs även ett nätverk där vi kan formulera relevant kunskap som underlag för beslutfattare.

Några av de viktiga skillnaderna mellan oss och många andra grupperingar verksamma inom ”hållbarhets-sfären” är att
- vi inte utgår från någon politisk ideologi eller partiprogram
- vi har konkreta förslag som kan omsättas i konkret handling nu
vi utgår från kunskap, fakta och engagemang
vi har lagt stor vikt att förstå förutsättningar och begränsningar i termer av naturlagar, råvarutillgångar och energi

Om vår web och nätverket

På dessa webbsidor kan du till exempel få svar på "Varför" och "Vem". Hållbarhetsinitiativet är ingen traditionell organisation, snarare ett löst sammansatt nätverk av människor som bryr sig. Här finner du kortare beskrivningar av syfte, organisation (i den mån sådan behöver finnas), och några av just nu engagerade personer, Minsta möjliga formalia - vi som är engagerade har lång och bred erfarenhet av olika slags processer och formella krav på dokumentation. Ett fristående nätverk av engagerade människor som vill förändra och har förstått.
Stacks Image 162
Hållbarhetsinitiativet har väldigt lite formalia och inget årsmöte, i föreningstermer för närvarande.

Ambitionen finns att bilda en stiftelse som långsiktigt kan driva frågor kring hållbar samhällsförändring - både nationellt och internationellt och utveckla våra förslag och lösningar.  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!