Hållbarhetsinitiativet finns därför att vi är oroade!

Sverige är ett bra land på många sätt, men våra politiker och beslutsfattare vet inte hur de skall hantera det övergripande problemet – bristen på långsiktigt och hållbart helhetstänkande. Det är där vi kommer in.
Vår utgångspunkt är att vi har en planet, att det hänger samman och att det är komplext.
Vi börjar i några av de mest grundläggande hållbarhetsutmaningarna såom vatten, energi, näringsämnen, livsmedel och transporter, för att senare fortsätta med andra områden. Vi tittar i första hand på vad vi kan göra i Sverige, bland annat därför att det är här vi finns och därför kan påverka både idéer, beslut och genomförande.
Här kan vi ta fram kunskap, metoder och konkreta tekniska lösningar som även kan spridas internationellt, eftersom utmaningarna i grund och botten är de samma - oavsett vem du är eller var du bor.


Stacks Image 23
Varför: Vi människor har utvecklat ett sätt att leva och verka som inte är hållbart – varken i förhållande till jordens resurser, miljöpåverkan eller ur ett mänskligt globalt perspektiv. Tillsammans med resten av världen står vi inför en annalkande kris där hållbar utveckling är en absolut nödvändighet för vår egen överlevnad. Vi ser hur politik och beslutsfattare, istället för att göra det omtag som behövs, istället försöker lappa och laga i de gamla strukturerna. Det fungerar inte särskilt bra och är ineffektivt.

Vi ser att det saknas kunskap, insikter och mod för att göra de förändringar som behövs, och vi ser även att det ofta finns ett starkt motstånd från de strukturer som tagit oss hit. Vi behöver funktionella metoder och verktyg som kan stödja de komplexa processer som krävs för ansvarsfullt beslutsfattande kring hållbarhet. Hållbarhetsinitiativet är arbetsnamnet på en partipolitiskt obunden grupp med engagerade medborgare.

Målet för initiativet är att genom nätverk påverka beslutfattare genom att ge dem underlag för att fatta informerade beslut. Det primära syftet rör hållbarhet. Vi vill bidra till en långsiktigt och reellt hållbar förändring genom att i första hand skapa samhällsdebatt och medvetandegöra bristen på rätt strategier. Detta för att kunna införa nya lösningar för ett sant hållbart samhälle ur såväl resursutnyttjande som socialt hållbara perspektiv. De grundläggande resurserna som redan nu börjar leda till kriser och flyktingströmmar är bl a tillgång till vatten, livsmedel, och energi. Dessa kriser kommer att öka och kommer successivt att påverka även vår vardag i allt större utsträckning. Här behövs omgående åtgärder.

Målgrupper vi vill vi utveckla samarbete med är enskilda personer och olika slags organisationer med intresse för och kunskap om hållbarhet. För att initiativet skall lyckas krävs även ett nätverk där vi kan formulera relevant kunskap som underlag för beslutfattare.

Några av de viktiga skillnaderna mellan oss och andra grupperingar verksamma inom ”hållbarhets-sfären” är att
- vi inte utgår från någon politisk ideologi eller partiprogram
- vi har konkreta förslag som kan omsättas i konkret handling nu
- vi utgår från kunskap, fakta och engagemang


Sverige eller världen

Vårt utgångspunkt är att börja här i Sverige och utgå från de förutsättningar och möjligheter som finns här. Det är här vi har möjlighet att åstadkomma de förändringar som behövs. Här kan vi ta fram lösningar som rör det grundläggande och de utmaningar som vi alla har - oavsett var och hur vi lever. Rent vatten, avlopp, energi, växtnäring och livsmedel. Lösningar som vi sedan kan dela med oss på olika sätt.

Ytterligare områden där vi stegvis kommer engagera oss är:


- Social hållbarhet. Allt från brister i vård och omsorg, till skolan och framtidstron leder till både mental och fysisk ohälsa, där politiken i dagsläget i hög grad är fokuserad på att försöka hantera symptomen istället för de grundläggande orsakerna.
- Utbildning. Såväl innehållet som metoderna saknar verklighetsförankring. Vi har en teoretiskt baserad skola där kunskapen om grundläggande ting såsom förutsättningarna kring livsmedel, vatten och energisystem, och hur vi själva praktiskt lever sunt, i stort fallit bort.
- Boende och transporter. Hur kan vi på allvar ta oss an frågan kring hur vi bor och transporterar oss och förbättra dessa områden utifrån långsiktigt hållbara perspektiv som också ger livskvalitet.Fakta och kompetens

Vårt samhälle genomsyras idag av starka åsikter av skilda slag men många gånger speglar dessa åsikter mer tillvaron på sociala media än den faktiska verkligheten och är sällan förankrade i fakta. Detta leder många gånger till rent populistiska beslut vilket kan, och får, negativa konsekvenser för miljön, sociala strukturer och ekonomin. Vi vill verka för att beslutfattare inom både den politiska sfären och näringslivet fattar sina beslut baserade på fakta och kompetens.
För att skapa hållbarhet på sikt krävs att beslut är förankrade i gedigen sakkunskap och i dialog med relevanta aktörer med erfarenhet och integritet. Det är också viktigt att vi har en holistisk och tvärvetenskaplig hållning till kunskapsinhämtning där man delar evidensbaserad forskning inom, och från, olika områden, samt att våra journalister är ordentligt insatta för att kunna granska och återge detta begripligt till vanliga människor. Utmaningarna är komplexa och vi kommer att behöva verktyg och metoder som t ex scenariospel och modellering där det blir lättare att till exempel se olika samband och mera långsiktiga effekter, för att kunna fatta bästa beslut inför framtiden.
Här är det viktigt att understryka att det förmodligen aldrig går att få några garantier i en tillvaro där förändring är det enda, utöver hållbarhetens förutsättningar, det enda som är konstant. Förändringar som påverkar förutsättningarna att minska risken för felaktiga beslut. Förändringar som rör teknik, marknader, beteenden, värderingar, kostnader, prioriteringar, politik, historia och inte minst mod

Ett bra exempel är kombinationen vatten, energi och livsmedel. För att kunna producera livsmedel och bioenergi från mark och skog, krävs vatten, sol och näringsämnen. 
Vi har under många år använt näringsämnen från ”lagret”, det vill säga direkt från naturen (fossila resurser) och skapat industriell gödsel. Det betyder att mängden är begränsad. Inför framtiden måste vi ersätta denna gödsel med näringsämnen som fosfor, kväve, kalium och kol. Ämnen som finns i kretsloppet av organiska avfall samt i mat som passerat oss själva, plus andra organiska avfallsresuser som mänsklig verksamhet skapar. Idag rinner dessa näringsämnen, tillsammans med annat, ut i våra avlopp via reningsverk som inte kan hantera allt och det rinner ut i våra vatten där det slösas bort och bidrar till övergödning, algblomning och fiskdöd.
De system som vi har idag, och använt i drygt 100 år, för att hantera vatten, avlopp och avfall måste därför ändras, liksom de sätt vi hanterar svinn och avfall från livsmedelshanteringen.
Framtida system måste byggas som naturliga delar av de kretslopp som hanterar dessa kritiska resurser. Det innebär ny lagstiftning och nya regelverk. Detta relativt sett komplicerade system omfattar infrastrukturer för VA- och energi,  transporter och livsmedelseproduktion såväl som socioekonomiska aspekter.


Stacks Image 78
Ansvaret för och hanteringen av dessa frågor är idag fördelade från Riksdagens och dess olika utskott, Regeringen med sina olika departement, en mängd myndigheter och slutligen samtliga kommuner vad gäller planering och lokal hantering. För att hantera dessa utmaningar krävs nytänkande inte bara i systemtermer utan också i beslutsfattande, dvs anpassad lagstiftning och regelverk. Metoder och verktyg såsom scenariospel och modellering möjliggör hantering av komplexiteten och ger möjlighet till mer optimala beslut än de vi ser komma ur politik och myndigheter idag.

Politik och myndigheter

Många politiker vill kunna rapportera om arbete som kan länkas till de globala måIen för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. Sverige lägger idag miljarder av skattepengar på enstaka s.k. hållbarhets-projekt som saknar långsiktig påverkansanalys, samverkansplan och resultatuppföljning. Visserligen är det positivt att man sätter in resurser för att värna om miljön och lösa sociala samhällsproblem, men vid en närmare granskning ser vi att det istället blir meningslösa droppar i havet, och i värsta fall orsakar nya och större problem. Bristen på kunskap och information leder till felaktiga beslut, vilket dels är slöseri med resurser idag och dels kan komma att stå oss dyrt både ekonomiskt, socialt och miljömässigt i framtiden

Huvudfrågan är hur vi på riktigt kan förbättra sättet att arbeta med hållbarhet. Hållbarhet är komplext och kräver något helt annat än enkla, snabba, stuprörstänkande satsningar på subventioner och skatte- och styrmedel till fel saker eller särskilda satsningar (tex elcyklar och laddstolpar), som endast syftar till att påvisa handlingskraft under en mandatperiod.

Hållbarhetsinitiativet vill ifrågasätta perspektiven…
Hållbarhetsinitiativet vill ifrågasätta perspektiven och verka för faktabaserade förändringar och beslut som leder till en reell hållbar samhällsutveckling – även på lång sikt. Vi behöver utveckla metoder för att säkerställa att samtliga politiska beslut kring socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling de facto är genomtänkta och hållbara. På så vis kan vi på riktigt ha en chans att både lokalt och globalt lösa utmaningarna med att förse planeten och dess invånare med ren och förnybar energi, rent vatten, hållbar livsmedelsproduktion, så att större kriser inte uppkommer.

Under 2019 kommer vi rikta in oss på att samla kloka människor i ett dynamiskt nätverk som försöker ge hållbara svar på frågan:

Hur kan vi förändra?

Translation

Choose your language and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.