Vilka är förutsättningarna?

Mer om Förutsättningarna

Våra huvudrubriker

Vi kan inte ignorera de förutsättningar som kommer av att vi endast har en planet. Allt som existerar på planeten och allt vi kan göra har sina begränsningar. Vissa resurser, som exempelvis fossila bränslen, finns bara i begränsade mängder. Andra resurser, som vindkraft eller vete, kan inte produceras eller erhållas obegränsat vid varje given tidpunkt.
Stacks Image 59

Vi måste inse att vårt samhälle inte är så robust och osårbar som vi kanske har trott. Ta till exempel något så grundläggande som livsmedel: Det är inte en enkel uppgift att återställa Sveriges självförsörjningsgrad på livsmedel från dagens 50 procent till minst 80 procent, vilket Finland har, eller jämfört med över 90 procent som Sverige hade på 1980-talet.

Det finns begränsningar i tillgången på råvaror, vatten, mark och skog. Dessa begränsningar har blivit ännu tydligare i samband med pandemin och kriget i Ukraina. Att genomföra en sådan process samtidigt som andra länder runt om i världen gör liknande ansträngningar gör inte saken enklare.

Vi måste också beakta de begränsningar och förutsättningar som naturlagarna inom fysik, kemi och biologi ger oss. Större delen av de kritiska råvaror som behövs för de visioner om en el- och batteridriven samhällsutveckling som politiken målar upp finns utanför Sveriges och Europas gränser, främst i Kina och Ryssland. Dessutom involverar dessa länders agerande i Afrika och Sydamerika, där de har säkrat sig utvinningsrättigheter.

Detta gäller även mark för livsmedelsproduktion, där landgrabbing sker genom att stater eller företag köper eller hyr stora markområden för exempelvis industriell odling, vilket sällan tar hänsyn till miljö- eller ekologiska aspekter på lång sikt.

Till detta måste vi lägga energiaspekten, där vi till stor del fortfarande är beroende av fossila bränslen som grund för transport och industriella processer. Vi har sedan 1970-talet utvecklat teknik, tekniska system och materialteknik för att hantera detta. Men vi ser nu att bristen på råvaror kommer allt närmare, och att tillgången på fossila bränslen kommer att minska till en nivå där vi inte längre kan bygga vidare och där det blir svårt att byta ut dem då de är avgörande för många kritiska funktioner i framtiden.

Samtidigt har jordens befolkning ökat till nära 8 miljarder människor... Från 2 miljarder sen andra världskriget. Det tär på resurserna.

Sveriges situation är att vi till stor del är beroende av import inom de flesta områden, vilket gör oss sårbara på många områden. Med endast cirka 10 miljoner invånare och 5 miljoner hushåll har vi exempelvis svårigheter att underhålla våra vägar och järnvägar – eller ens ha ett tillräckligt el-nät, vilket vi har fått känna av. VA-nätet står inför ett gigantiskt underhållsbehov. Vår offentliga sektor har fler myndigheter men kämpar samtidigt med att uppfylla sina uppdrag. Vi står inför stora problem med utanförskap och integration, problem i skolan och inom sjukvården. Med den senaste utvecklingen blir vi som befolkning alltmer beroende av bidrag, samtidigt som redan pressade regioner och kommuner brottas med minskade skatteintäkter då de till stor del är beroende av vår konsumtion och produktion.

Förutsättningarna är givna, och det är viktigt att fördjupa sig i förutsättningarna för olika områden när vi möter framtidens utmaningar.
Observera att texterna vi publicerar här kommer att utvecklas och kompletteras successivt.  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!