Begränsningar

Mer om begränsningar

Mer om Förutsättningarna

På jorden har vi begränsade resurser som råvaror, vatten och gaser. Vi kan använda förnybara processer som solens strålning och tillgång till vatten för att skapa energi. Vi måste också ta hänsyn till naturlagarna som styr hur saker fungerar i naturen. Dessutom har vi begränsat utrymme och måste fördela det mellan mark och vatten.
När jorden bildades, bildades olika ämnen med olika egenskaper. Dessa ämnen finns utspridda över hela jorden och vi kan utvinna dem, bearbeta dem och använda olika metoder för att använda dem. De flesta av dessa metoder kräver energi, förutom katalytiska processer som inte behöver extra energitillskott.

Det finns också andra begränsningar för oss människor på jorden:

1. Befolkningsbegränsning: Jorden har begränsad kapacitet att försörja en växande befolkning. För att möta behoven hos en växande befolkning behöver vi tillräckligt med mat, vatten, bostäder och infrastruktur. Om vi blir för många kan det bli brist på resurser och påverka vår livskvalitet.

2. Miljömässiga begränsningar: Våra mänskliga aktiviteter påverkar miljön och ekosystemen på jorden. Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förstörelse av naturliga livsmiljöer och förorening av luft och vatten är några av de problem vi står inför. Dessa begränsningar kan ha allvarliga konsekvenser för vår hälsa, ekonomi och överlevnad.

3. Tekniska och ekonomiska begränsningar: Att utveckla och använda ny teknik och innovation kan hjälpa oss att övervinna vissa begränsningar. Men det finns också tekniska och ekonomiska hinder för att lösa globala problem. Kostnad, tillgång till resurser, infrastruktur och politiska hinder kan göra det svårt att uppnå våra mål.

4. Sociala och politiska begränsningar: Våra samhällen är också påverkade av sociala och politiska begränsningar. Olika värderingar, intressen och konflikter kan påverka hur vi fattar beslut och genomför åtgärder för att hantera globala problem. Samarbete, politisk vilja och samhällsförändring kan vara nödvändiga för att övervinna dessa begränsningar.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!