Det yttre kretslpoppet

Mer om begränsningar

Kretslopp handlar om hur något, som till exempel vatten, cirkulerar och kommer tillbaka igen. Ett exempel är det yttre kretsloppet som drivs av solen och påverkar allt som växer. När det finns tillgång till koldioxid, vatten och näringsämnen kan växter växa och genomgå sin livscykel. När växterna sedan bryts ner frigörs olika näringsämnen som fosfor, kväve och kol, samt växthusgaser. Både människor och djur bryter också ner maten de äter, vilket också leder till utsläpp av växthusgaser.


Stacks Image 56
Det finns också gamla områden, som torvmossar och organiska massor på havets botten, där organiskt material bryts ner över tid och frigör växthusgaser. Dessa områden kallas Taigan och finns i norra Kanada och norra Ryssland. På grund av klimatförändringen har dessa områden börjat smälta och släpper nu ut stora mängder växthusgaser.
På det här sättet bildas kretslopp för kväve, fosfor och kol, vilket är viktiga ämnen för alla växter.

Några av de viktigare kretsloppen är:
1. Koldioxidkretsloppet: Koldioxid är en gas som är avgörande för växternas fotosyntes och för regleringen av jordens klimat. Växter tar upp koldioxid från atmosfären och genom fotosyntes omvandlar de den till syre och kolhydrater. Därefter frigörs koldioxiden igen genom andning och nedbrytning av organiskt material. Dessutom finns det naturliga processer som lagrar koldioxid, som exempelvis i havens plankton och i markens organiska material.
2. Syrekretsloppet: Syre är avgörande för många livsformer, inklusive människor och djur. Genom växternas fotosyntes frigörs syre som en biprodukt och sprids sedan genom atmosfären. Djur och människor andas in syret och genomför respiration, vilket frigör koldioxid som sedan kan tas upp av växterna. Detta skapar ett kretslopp av syre och koldioxid.
3. Växtnäringskretsloppet: För att växter ska växa och trivas behöver de näringsämnen som finns i jorden, som exempelvis kväve, fosfor och kalium. Dessa näringsämnen tas upp av växterna och används för deras tillväxt. När växterna sedan dör eller bryts ner, återgår näringsämnena till jorden och kan återanvändas av nya växter. Djur som äter växter bidrar också till spridningen av växtnäringsämnen genom sina avföringar.


Genom att förstå och bevara dessa kretslopp i balans kan vi bidra till en hållbar miljö för växter och människor.


  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!