Processer och påverkan

Mer om Människans påverkan

Alla industriella och energirelaterade aktiviteter påverkar vår omgivning. När vi förbrukar energi i en process, kan det leda till utsläpp av restprodukter eller avgaser som kan kräva kylning beroende på materialet och produkten som tillverkas. Dessa föroreningar släpps ut i luften och eventuellt även i vattnet. Till sist hamnar de i marken och återförs genom vattenflöden till människor.
Stacks Image 56

Andra processer innefattar förbränning i motorer eller omvandling av energi till el eller värme från organiska material eller olja. Ofta används olika kemikalier i dessa processer, vilket i sin tur kan ha ytterligare påverkan på produkter, människor och miljön.

Utvinning av jordens resurser från mark, hav och sjöar frigör ofta oönskade ämnen som sprids vidare till växter, djur och människor genom vattenflöden. Ett exempel är vid gruvdrift och bearbetning, där högar av slaggmaterial bildas och främmande ämnen lösgörs och sprids i omgivningen via regnvatten.

Hanteringen av avfall skapar också olika problem under processen. Förbränning av avfall genererar aska och gaser som kan innehålla "allt" beroende på renheten hos de ingående avfallsprodukterna. Mycket höga förbränningsprocesser kan rena mycket av avfallet, men samtidigt kräver de betydande mängder energi.


  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!