Processer och påverkan

Allt vi gör industriellt och energimässigt påverkar vår omgivning. När vi förbrukar energi i en process så kan processen avge restprodukter eller avgaser som beroende på material och vad som tillverkas också kan kräva kylning. Föroreningar avges då till luft och ev vattnet och slutligen till marken och via vatten återförs problem till människor.

Andra processer är förbränning i motorer eller energiomvandling till el eller värme från organiska material eller olja. Ofta används olika kemikalier i processer som i sin tur har ytterligare påverkan på produkter, människor och omgivning.


Stacks Image 56
Utvinning av jordens resurser från marken, hav och sjöar lösgör ofta oönskade ämnen som via vattenströmmar förs vidare till växter, djur och människor. Ett exempel är vid gruvdrift och/eller förädling som genererar högar av slaggmaterial som via regnvattnet lösgör och leder ut främmande ämnen i sin omgivning.

Även avfallshantering skapar olika problem i processen. Förbränning som ger askor och gaser som kan innehålla ”allt” beroende på renheten i vad som ingick i avfallet. Extremt höga förbränningsprocesser kan rena mycket, men kostar samtidigt stora energimängder.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!