Om förändring, utveckling och motstånd

Mer om Att förändra samhället

Mer om Förutsättningarna

Utveckling innebär oftast små eller stora förändringar, och själva förändringen är inte alltid enkel. Även när behovet av förändring är uppenbart finns det nästan alltid någon form av motstånd. Detta motstånd kan vara medvetet eller omedvetet, aktivt eller passivt. Det finns en trygghet i det man har – även om man "vet" att det inte är bra – eftersom det nya kan upplevas som "sämre". Historien är fylld av motstånd mot förändring och utveckling.

Motstånd mot förändring kan ha olika orsaker och ta sig många olika former, som fysiska strukturer, tidigare investeringar, formella lagar och regler, men det kan också vara mer abstrakt och svårt att definiera, som tradition, rädsla, världsåskådning, bristande kunskap, "så här har vi alltid gjort", inprägling, bekvämlighet eller en tendens att föredra att göra saker rätt istället för att göra rätt saker.

Förändring och utveckling leder ofta till att vissa individer, grupper, intressen och idéer upplever sig "förlora", medan andra "vinner". Men att avgöra vilka som är "vinnare" och "förlorare" är inte alltid enkelt, eftersom det ofta beror på hur förändringen uppfattas och beskrivs, och ibland verkar det bättre eller enklare att inget händer.

Naturligtvis kommer de som påverkas av förändring, och som uppfattar sig som förlorare, att försöka förhindra eller försena förändringarna och därmed hindra utvecklingen. Det är inte konstigt, eftersom förändring faktiskt kan innebära minskad makt och inflytande. Det kan till och med leda till arbetslöshet, konkurs, ruin, fattigdom eller helt enkelt minskad bekvämlighet... Eller tvärtom, eftersom människor lever i en komplex miljö där vi sällan har tillräcklig kunskap om alla samband och sällan har ett långsiktigt perspektiv.

Allt detta gäller både individer och grupper, privata såväl som offentliga. Myndigheter, offentlig verksamhet, företag, organisationer...
De utmaningar vi står inför kommer att kräva både utveckling och förändring – på alla nivåer. Förändringar som många troligtvis kommer att uppfatta som negativa jämfört med det vi är vana vid. Och det är inte konstigt, vi har levt över våra tillgångar och måste börja anpassa oss – på riktigt. Rapporter, möten, demonstrationer, bidrag, utspel och åtgärdspaket åstadkommer inte den förändring eller utveckling som behövs.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!