Syntes och slutsats

Mer om Att förändra samhället

Mer om Förutsättningarna

Trots att staten investerar betydande summor skattemedel i utredningar, beredningar, FoU och innovationssystem, är resultaten och den faktiska förändringen oftast begränsad, särskilt när det gäller kommersialisering och implementering i verkligheten.

Samtidigt görs politiska uttalanden om storskaliga projekt som inte har stark förankring i verkligheten. Dessa projekt innebär ofta höga initiala kostnader för planering, oftast finansierade med skattemedel som bidrag. Trots detta är det vanligt att de som sedan ska finansiera och ta risken för dessa projekt har bättre kunskap och ändå inte investerar. Tyvärr finns det undantag som står som monument för misslyckade storskaliga satsningar och projekt.
Upphandlingssystemet har lett till ökade kostnader och har inte lyckats möta behovet av förnyelse.

I vår
plan för att skapa ett hållbart och robust samhälle framöver måste vi beakta faktorer som jordens begränsade råvaruresurser, naturvetenskapliga lagar och tillgång till energi. Dessa begränsningar glöms ofta bort i utredningar och "projekt". Vi anser att vi måste identifiera och adressera de verkliga hindren och problemen för genomförande, såsom lagstiftning, regelverk och beskattning, med hänsyn till de verkliga framtidsutsikterna.
Stacks Image 61
Problemet är tvåfaldigt. Å ena sidan går vissa av våra förslag emot de traditionella sätten att bygga och etablera infrastruktur, VA- och energisystem. Å andra sidan handlar det om hur vi kan organisera och äga allt från transporter till bostäder och gemensamma funktioner såsom skolor, vård, omsorg, teknik och livsmedelsproduktion i framtiden.

Idag ägnar FoU-aktörer en betydande del av sin tid åt att söka finansiering för projekt. Projekten har blivit förrädiska i många offentliga verksamheter och det läggs enormt mycket tid på att skriva ansökningar. Frågan är om de verkligen leder någonstans förutom att bli genomförda projekt och rapporter som bara läses av ett fåtal. Att tilldela små belopp i "projektmedel" till främst offentliga FoU-aktörer, kommuner och föreningar ger sällan önskat resultat utan blir främst administrativa insatser. Kostnaderna för detta uppgår till miljardbelopp enbart i administration.

Om vi lägger till hinder som existerande lagstiftning och regelverk kring befintlig infrastruktur blir det ännu svårare att uppnå framgång. Få projekt hanterar behovet av förändringar i lagstiftning och regelverk utan utgår från det befintliga systemet. Vi har sett mycket lite förbättring eller ens närmande till lösningar för de större grundläggande utmaningarna inför framtiden. Vi genomför oändliga mängder projekt och utredningar, utvecklar politiska agendor och gör utspel om att bli "bäst" och vara en förebild, men dessa åtgärder och storskaliga satsningar är alltför ofta inte hållbara.

Det är självklart att detta inte kan fortsätta, då administrativa kostnader i sig redan uppgår till miljardbelopp. Att ta fram innovationer och utveckla teknik och system kan inte göras genom projektform, särskilt när det handlar om kommersialisering eller beslut att implementeras som alternativ i befintliga verksamheter. I många fall där det krävs förändringar på samhällsnivå innebär det också behov av ändringar i lagstiftning eller beskattning. Dessa insatser hanteras inte effektivt genom "projekt". Offentliga aktörer utgår alltid från existerande lagstiftning och regelverk.

Upphandlingar är inte rätt verktyg vid förändring och utveckling, oavsett om det kallas innovationsupphandling eller inte. Detta beror på att det i huvudsak befäster befintliga system och strukturer istället för att främja förändring.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!