Det globala perspektivet

Vi har en bara en planet. Detta innebär att både naturresurser och tillgång på mark är begränsade. Allt är begränsat, även om vi historiskt agerat som om dess resurser varit oändliga. Vi har via kolonialisering och ekonomisk dominans sett de sk utvecklade länderna utnyttja framför allt resurser i Afrika, Asien och Sydamerika för egen utvinning. I dagsläget ser vi att vissa resurser i Europa såväl som i USA snart är helt förbrukade. Även Sverige och EU utnyttjar andra länders resurser på många olika plan, till exempel bio-oljeimport till våra fordonsbränslen, grundmetaller som litium till våra batterier, och med ett enormt rovfiske då många av våra egna fiskevatten sinat.
Stacks Image 62
Dagens industri- och livsmedelsförsörjning bygger på omfattande globala transporter. Detta blir tydligt och kännbart för till exempel länder i Afrika, som drabbas av att ryska flottan blockerar Ukrainas hamnar och därmed deras export av vete. Ett annat exempel är Rysslands stopp av gasleveranser till Europa. Förutom de direkta effekterna hos mottagaren så får det globala följdverkningar i många efterföljande led. I Sverige får det direkta och indirekta följdverkningar på våra livsmedelspriser eftersom vi importerar cirka 50 procent från utlandet och därmed beroende av det globala transportsystemet. Hösten 2022 har till exempel priset på något så ”svenskt” och självklart som kaffe stigit med 30-40 procent, beroende på höjda transportkostnader och dåliga skördar i Sydamerika.

En annan av framtidens utmaningar är att stora delar av de resterande resurserna finns i Ryssland, Asien, Afrika och Sydamerika. Här har en ny typ av kolonialisering utvecklats med kombinationer av investeringar, lån, "affärsöverenskommelser" och rena mutor. Kina har t ex under de senaste 20 åren skaffat sig kontroll över viktiga råvaror och resurser, särskilt viktiga för den batteribaserade utveckling vi ser framför oss. De kontrollerar idag över 90 procent av värdekedjan för s k sällsynta jordartsmetaller och kontrollerar även globalt fyndigheter av andra strategiska mineraler.


”När det gäller den fossila oljan har vi i nuläget inte möjlighet att energimässigt ersätta den med andra energislag då det finns begränsningar i t ex tekniska system, resurser som metaller och halvledare och energianvändning, samt förluster i elsystem och teknik som vindkraft, kärnkraft mm. ”


Den kanske mest allvarliga utmaningen är jordens begränsade förmåga att producera förnybart, vilket framförallt handlar om livsmedelsproduktion. Här krävs såklart tillgång till solen, vatten och fertil mark, men också näringsämnen, Tillgången till fosfor har varit avgörande för billig konstgödsling och varit en starkt bidragande orsak till att världens befolkning mångdubblats under 1900-talet. Idag är den globala livsmedelsproduktionen helt baserad på tillgången till detta grundämne på ett sätt som göra att det bara kommer räcka ytterligare någon generation. Vår hantering av fosfor, kalk och näringsämnen som kväve, kalium och mineraler, hindrar att dessa återförs tillbaka till marken där de behövs. Istället hamnar de i våra vattendrag, sjöar och hav. Utöver bristproblematiken för vår matjord skapar detta även obalanser för vattendragens flora och fauna, vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för fisken.

Vatten, den mest kritiska naturresursen för vår överlevnad, är även den högst begränsad. Cirka en tredjedel av jordens befolkning saknar daglig tillgång till rent vatten. Ändå förstör vi och överanvänder det kvarvarande färskvattnet till att t ex spola i toaletterna och tvätta bilar. Dessutom har vi byggt felaktiga systemlösningar, baserade på gamla bristfälliga VA-system. Vi besitter nu ny kunskap men fortsätter ändå att göra fel vilket bl a har lett till att vi i Sverige i dag har ett kontinuerligt stort läckage (25%) av färskvatten som går till spillo i onödan. Detta är av stor vikt, speciellt som ransonering av vatten de senaste åren blivit ett relativt vanligt inslag även i vår del av världen och även påverkar våra system för t ex livsmedelsproduktion och energiproduktion.

Allt detta hänger ihop ur ett globalt perspektiv och tvingar fram förändringar och behov av lösningar

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!