Syntes - förutsättningar Sverige

Förutsättningar i Sverige - olika områden

Framtiden för Sverige är liksom för många andra nationer i en brytningstid. Vi har förbrukat stora delar av jordens resurser, framför allt i de tidiga s k industriella nationerna i Europa och USA. Industrin kräver stora mängder energi viket även kommer att bli en bristvara. Användandet av fossil olja gas, kol mm har ett slut. Vi kommer inte att kunna använda så mycket energi producerat på annat sätt.

Vi kan inte försätta med globala transporter som tidigare, eller förlita oss på att få tillgång till andra länders råvaror och produkter. På samma sätt kommer export av ”gamla tidens” teknik och produkter inte kunna fortsätta som förr. Det lokala perspektivet kommer bli allt viktigare vilket minskar behovet av transporter.

Behovet av framförallt ny infrastruktur och nya bostäder kommer att minska sett i ett hundraårsperspektiv.

Allt detta leder fram till att det hållbara och lokala perspektivet kommer bli viktigare, att samhället kommer behöva fokusera mer på robusthet, småskalighet samt effektivitet i transporter tillverkning och produktion. Att t ex vi i Bollnäs eller Kalmar eller Umeå kan köpa fisk i närbutiken som fiskats utanför Norge, rensats i Kina och vara billigare än fisken från vår egen kust, kan aldrig vara hållbart.

Vi måste även utveckla andra ekonomiska styrmedel och modeller som dels tar hänsyn till grundförutsättningarna och dels utformas så medborgarna själva kan ta ett ansvar för de nödvändiga utgifterna utan att vara beroende av en osäker offentlig sektor.

Radionät bör endast få byggas ut på landsbygden om man kan bevisa att framför allt pollinerade men också andra djurarter inte störs, således s k försiktighetsprincip.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!