Politik och regelverk

Under mitten av 2010-talet infördes återigen investeringsbidrag för nybyggnation. Initiativ till satsningar på fler bostäder togs genom statliga satsningar på infrastruktur, särskilt i storstadsområdena.
Politiskt diskuterades även införandet av en ny upplåtelseform enligt finsk förebild - aktieägarlägenheter, d v s att man har en fast egendom i en flerfamiljsfastighet och del i det gemensamma, d v s ett steg längre och tydligare ägande än en bostadsrätt. Något beslut togs aldrig.

Allmännyttan vill nu ändra på rättigheten till fri bytesrätt för att minska risken för svarthandeln.

Det rådande regelverket inom området, med framför allt plan- och bygglagen som grund, hanteras av kommunerna. Detta innebär översiktsplaner, detaljplaner och bygglovshantering. Processen tar lång tid och många kommuner saknar ofta den kompetens sin behövs för att hantera dessa frågor. På senare tid har VA-tjänstelagen som reglerar bl a vattenresursen ifrågasatts alltmer då den är mer än 50 år gammal, med allt vad det innebär. Även Miljölagen är till vissa delar överlappande med dessa två huvudregelverk. Tre lagtexter med tillhörande kringtexter som har olika perspektiv, inriktning, detaljnivåer och ger vältaliga lokala aktörer att ”bestämma” hur saker ska hanteras, eller så överlåts det åt domstolarna.


Trots vetskapen om detta fortsätter kommuner att planera som de alltid gjort och överutnyttjar vattenresursen genom sina gamla storskaliga VA-system, ineffektiva fjärrvärmeverk som riskerar att vi får problem med värmeenergiförsörjningen. och avfallshantering som grund. De storskaliga biogasanläggningarna som byggdes i början av 2000-talet har idag, precis som för fjärrvärmeverk, svårt kunna få in råvarorna genom en minskande avfallsmängd. Sammantaget är lagstiftningen inte baserad på de kvalitativa kraven på resurssnålhet på vatten och behovet av att återvinna näringsämnen, som finns i EUs regelverk och direktiv redan idag.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!