Förutsättningar i Sverige - olika områden

Människan har sedan vi först kom i kontakt med elden utvecklat olika lösningar för att skapa energi från naturen. All energi vi använder kommer antingen från förnybara källor eller från råvaror som finns i naturen. Exempel på förnybara energikällor inkluderar solenergi, vindkraft och vattenkraft genom vattenfall. Utöver dessa förnybara alternativ är majoriteten av energianvändningen idag baserad på fossila bränslen såsom olja och kol, samt kärnkraft. Det är viktigt att notera att dessa resurser i praktiken är ändliga. Nedan är en genomgång över olika aspekter på vår energisituation

Stacks Image 55
För att kunna använda dessa energikällor måste de omvandlas till rörelse, värme eller elektricitet. Omvandlingsprocessen har olika verkningsgrader, vilket innebär att vi inte får ut all den energi som finns i källan. Under denna omvandling uppstår alltid energiförluster och ibland även utsläpp av gaser och avfall. Undantagen är vind- och solkraft, där omvandlingen är mer direkt. Alla former av energiomvandling kräver tekniska system och ofta transport av råvaror samt hantering av restprodukter, gaser och värmeutsläpp. Dessa sidoeffekter kan ha negativa miljö- och klimatpåverkan och generera restprodukter som aska och partiklar i luften, vilka kan vara svåra att hantera och klassificeras som problemavfall.

Att lagra energi innebär ytterligare utmaningar. För fast bränsle krävs utrymme, flytande bränslen kräver tankar, och gaser kräver hantering under tryck i särskilda behållare, vilka ibland också behöver kylas ned. Lagring av lägesenergi för vattenkraft kräver stora dammar och påverkar naturen både uppströms och nedströms i betydande omfattning.

Om vi betraktar utvecklingen under de senaste hundra åren har energianvändningen ständigt ökat i takt med att vi har utvecklat nya energisystem och sätt att utnyttja energin för olika ändamål.
Eftersom vi endast har en planet måste vi utgå från att alla resurser har sina begränsningar. De ändliga resurserna, såsom kol, olja och uran, kommer att ta slut. De omvandlingssystem och tekniker vi använder för att utvinna och använda energin är också byggda av ändliga råvaror och lyder under naturlagarna, som vi inte kan ändra på.

Energisektorn har blivit ett politikområde där olika politiska åsikter har haft inflytande över teknikval. Beskattning och bidrag har bidragit till att skapa den situation vi nu ser i stora delar av världen. Energisektorn har också blivit en maktfaktor, där både fossila bränslen och andra energitillgångar har blivit verktyg inom geopolitiken.

Energianvändning och behov
Ser vi till nuläget använder vi mer energi än någonsin. Främst är det oljan, naturgasen och den fossila kolen som utgör basen i energiförsörjningen. Fortfarande är skogsråvara och växtrikets råvaror en betydande i energikedjan, särskilt i utvecklingsländer. De länder som har tillgång till vattenkraft, som Sverige, har i stort byggt ut denna. Undantaget är svårframkomliga länder i Afrika och Sydamerika där även de socioekonomiska förhållandena gör det svårt att bygga ut elnät.
Under de senaste femtio åren har vi kunnat addera kärnkraften för elproduktion, och de senaste 20-talet år vind och solkraft. I Sverige har vi också en betydande andel berg- och markvärme vilket minskat användandet av direktverkande el .


Energianvändandet
Uppvärmning och varmvattenproduktion: För tätorter i Sverige används i huvudsak fjärrvärme där man först använde avfall (som minskat pga. källsortering och återanvändning) och nu övergått till skogsråvara. Utanför fjärrvärmenätet används berg- och markvärme samt skogsråvara och pellets i förbränning. Fortfarande finns en liten andel direktverkande el.

Transporter: För fordon, fartyg och flyg används uteslutande fossil olja i olika kvaliteter och det finns begränsningar i möjligheten att tillverka detta bränsle. På senare tid har vi via politiska beslut blandat in biooljor i detta bränsle och utvecklat olika varianter av bio-baserade bränslen som Hydrerad Vegetabilisk Olja – HVO. I mindre andel har vi först satsat på Etanol och biogas/naturgas – Compressed Natural Gas-CNG, och Liquid Natural Gas-LNG. För närvarande är utvecklingen inriktad på el/batteribaserade fordon och experimentellt finns även vätgas.

Processindustrin: Denna har traditionellt använt sig av ”allt”. I början var det träkol och stenkol, sedan fossil olja, naturgas och till viss del elektricitet. Många av processerna använder också som råvaror kol och fossil olja. Många mindre verksamheter försöker övergå till ”biooljor” och till och med biogas.

Industrin: Industriella verksamheter i övrigt är stora elanvändare.

Elektrifiering och automatisering: De senaste 20 årens elektrifiering och automatisering av allt mer i samhället har kommit att utvecklas till en stor och framförallt ny energiförbrukare.
Råvaror och hantering
Råvarorna är dels energiråvaror men man bör alltid tänka vidare än så. All teknik kräver också de råvaror som metaller, elektronik/halvledare och beroende på var dessa finns tillkommer alltid transporter och tillverkning som i sin tur kräver energi och påverkar miljö och klimat på olika sätt också i sin driftsfas. Samtliga bränslen, med undantag av vätgas består av kolvätekedjor. Ska man göra andra bränslen måste man utgå från råvaror som innehåller dessa.

Fossil olja och naturgas
Oljan utvinns genom att man borrar sig ner till fyndigheten. Oljan ligger i fickor där det också finns naturgas. Normalt facklas/bränns gasen, alternativt försöker man utvinna den. I det fall man inte lyckas fånga gasen går den direkt ut till atmosfären. Gasen är till stor del metan och koldioxid från nedbrytningsprocessen i jordens inre. Efter uttaget uppstår ett hålrum som man ännu intet hittat lösning på hur man skall hantera, då det finns

Oljan raffineras till olika fraktioner som är lättflyktiga som tex fotogen, till allt tyngre produkter som bensin, olja och slutligen asfaltProcessen är mycket energislukande och man använder delar av oljans egen energi för att driva den.


Syntetiska bränslen
Syntetiska bränslen är inget nytt. Tyskland tvingades under andra världskriget att utveckla process för att framställa syntetiska bränslen i avsaknad av egna oljeråvaror. Man utgick från stenkol och processen fungerade. Dock gick det åt tre gånger i energi räknat råvaror för 1 andel bränsle. USA försökte starta upp denna process men kom fram till att den blev för dyr.

I nutid finns flera olika projekt som tittar på att göra insamling av koldioxid från luft och antigen med biogas eller vätgas ta fram bränslet. Som alltid är det en fråga om råvaror och energikostnad. Att producera biogas kräver råvaror process och vatten samt energi. Att producera vätgas kräver el-energi och vatten. Att rena vattnet river också energi. Att samla in och rena koldioxiden kräver också det energi.

Hur sedan bränslet fungerar i processindustrins teknik. I motorer är ytterligare en komplikation förslitning och förbränningen som leder till gasutsläpp om den såväl att ta hänsyn till. Det rör sig om smörjning, kompressionstålighet och verkningsgrad i förbränningen - oktantalet.

En lovande teknik baserad på en s k kall-kalalytisk process, som inte kräver externt tillförd energi, har tagits fram i Norge och Sverige som med användande av biogas skulle kunna utgöra en krig pusselbit för jordbrukets ekonomi och användande.

Volymmässigt kan vare sig denna eller andra processer för syntetiska bränslen den inte ersätta fossila oljan.


Konsekvensanalys

Många lösningar finns som diskuteras idag, De flesta bortser från såväl tillgången råvaror och behovet av energi man där man utgår från närmast gratis energi. Trots detta är det ekonomiskt möjligt att räkna hem projekten.
Biobränslen
Biobränslen görs av oljeväxter där oljan utvinns och förädlas till bränsle. De vanligaste oljorna görs av palmväxter, men vi har även använt ex vis raps. 


Stacks Image 139

Etanol och metanol har också använts under långt tid. De framställs genom destillation av råvaror som innehåller sockerarter som potatis och skogsråvara. På senare tid har man försökt att göra tallloja från svartlut som är en restprodukt från pappersindustrin och från skogsrester, sk GROT. Andra använder slaktavfall som i fallet Nestes bränsle som säljs av OKQ8 i Sverige. Hydrerad Vegetabilisk Olja, HVO, kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processats för att bli fossilfria drivmedel för dieselmotorer. Det innehåller ofta en tillsats som kallas AdBlue, som är urea. Motorerna är ofta optimerade och om bränslet ändras, som tex nyligen då det var brist på urea, så kan dessa fordon inte köras på AdBlue. Således är detta bränsle inte heller äkta förnybart. Vissa biobränslen har problem med låga temperaturer och biologisk tillväxt under lagring. Detta kan medföra igensättning av bränslesystemen. Bränsleegenskaperna gör att moderna motorer också kan få problem med bränslena. 


Kol, brunkol och torv
Träkol ”uppfanns” redan för ca 3-400 år sedan när man milade trä till kol och tjära. Detta används till viss del än idag för energiproduktion. Dagens grillkol görs egentligen på samma sätt men i slutna kärl. Stenkolet ”hittades” i England under 1700-talet och bryts i kolgruvor. Det kom att ersätta träkolen i industrin och i värme/elverk. Brunkol är ”icke färdig” stenkol och ligger normalt ytligt precis som torv som är ännu ej färdig brunkol. 
Brytningen medför frigörande av metan och andra gaser som koldioxid. 


Biooljor
Biooljor kan framställas av en mängd olika växter och djurrester. De har använts i tusentals år och används än idag. Biooljor som vi känner till och använder som energi är från raps, palm och slaktavfall som på olika sätt förädlas. Eftersom vissa biooljor också kan användas som livsmedel konkurrerar de om ”markens utnyttjande”.


Biogas
Biogas ”framställs” av bakteriers nedbrytning av organiskt material, dels i naturen till naturgas, men också i oss människor och i djurens magar. Detta kan också ske i särskilt bygda biogasanläggningar som använder olika råvaror som bioavfall, men också vallväxter, De senare ger mer gasutbyte och energi. Biogas är närbesläktad med naturgas och består av ca 59% metan, 40-45% koldioxid och resterande är kväveoxider och ev svaveloxider om man ex vis använt gödsel från gris. För att göra råbiogasen användbar till fordonsbränsle, måste man rena metanet från övriga gaser, det kallas uppgradering. Man får då som restprodukter och då främst koldioxid som lämpligen inte bör släppas ut i luften. Som bränsle heter det Compressed Natural Gas, CNG. Om man sedan komprimerar den mer och kyler gasen kan man göra den flytande, Liquid Natural Gas, LNG.


Gengas
Generatorgas, framställs genom pyrolys eller ofullständig förbränning av trä och kol och kan användas i motorer eller gasgeneratorer. Under 2-a världskriget modifierades fordon för gengasbruk. Viss teknisk utveckling har skett sedan dess och gengasteknik kan vara en reservkälla ihop med gasgenerator.


Vätgas
Vätgas är ingen ny företeelse Vätgas utvecklades redan under mellankrigstiden för användning i luftskepp. Under senare tid har man försökt utveckla systemlösningar för bränsleproduktion och för användning i industrin. Svårigheten med vätgas består dock. Det är den minsta atomen vi har och detta medför att gasen är svårt att hantera. Den läcker lätt och den är aggressiv mot metaller.  Gasen är också mycket explosiv när den blandas med Luft/syre.

Framställningen sker genom elektrolys av vatten där stor mängd energi av elektricitet behövs. Vidare behövs vatten.  Gasen lagras och transporteras oftast i tryckkärl som är nedkylda. Även om förbättringsteknik nu utvecklas som katalysatorsteg så åtgår stora mängder vatten och energi. Att använda havsvatten med salt innebär det antingen placering av anläggningarna vid havet och transporter och utbyggnad av el-infrastruktur och genereringskapacitet till dessa platser, alternativt transportsystem för vatten till anläggningarna. Tillgången på el och tillgången på vatten är också avgörande faktorer för placering av anläggningarna där transport och infrastrukturkostnader kommer att vara avgörande förutom energiåtgången. Detta gäller särskilt för storskalig användning i industriella tillämpningar.

Riskerna med vätgasen i tekniska system och dess lagring med läckagerisk mm har gjort att den inte vunnit mark. Man hanterar normalt gasen i gasflaskor under tryck och kyla. Att transportera gasen på vägar i tankar eller liknande medför därför extra stora risker. Pipelinesystem är likaså stora risker för läckage som blir svåra att åtgärda.

Den uppenbara risken för sabotage och dess inbyggda risk med explosioner gör också att riskerna ökar om vi bygger fordon och tankställen som enkelt kan slås ut med enkla handeldvapen med spårljusammunition. Även bortfall av elsystemet kan utlösa problem då detta används för att säkra kylningen av lagren.

Jämfört med andra bränslens produktion och effektivitet och verkningsgrad är att först använda stora mängder energi/elektricitet för elektrolys för att sedan behöva mer energi för komprimering och transport och lagring för att sedan omvandla till elektricitet via bränsleceller att gå över ån efter vatten minst sagt.

För användning i fordon krävs bränsleceller som omvandlar gasens energi till elektricitet i fordonet. Bränsleceller har en livslängd motsvarande traditionella om 3-5 år.. Material för bränsleceller är också en begränsade resurs.
El och elområdet

Elektricitet - elnät
El kan tyckas enkelt, Man genererar el som sedan förs via ledningsnät till uttag där man kopplar in ”apparater". Men, det är mer komplicerat. Det grundläggande är att förbrukning och generering av el måste hela tiden vara i balans, annars uppstår det problem. Det betyder att det måste finnas ett säkerhetssystem som fungerar som en buffert. Denna ”buffert” är våra planerbara genereringskällor, dvs framförallt kärnkraft men även vattenkraft (den senare beroende på vattennivåer i magasinen och väderleken).

Handel och affärsmodeller inom elområdet

För oss konsumenter utgår prissättningen dels av de sk elområdena fastställda av EU. Sedan tillkommer handeln där producenter av el via Nordpol bjuder ut el. Köpare utgörs av regionala elbolag och rena elhandelsbolag. Tillgång och efterfrågan gör att priset kan variera starkt. Dessa aktörer säljer sedan vidare el till oss konsumenter. I detta steg påförs elcertifikatavgifter energiskatter, näravgifter och moms.

För större elkonsumenter finns även en annan mekanism - långsiktiga avtal, s k Power Purchase Agreement (PPA). Nedanstående text är hämtad från en rapport beställd av Svenskt näringsliv utförd av Elin Akinci & Samuel CiszukELS Analysis.

Power Purchase Agreement (PPA) som alltmer kommit att driva tillväxten av förnybar elproduktion på den nordiska elmarknaden under de senaste åren. PPA representerar mer än traditionella långtidskontrakt för elleveranser, då de för med sig gröna värden för investerare, såväl som för köpare. Avtalen har kommit att utgöra en förutsättning för att förnybara elproducenter i Sverige skall få tillgång till projektfinansiering. Det framförallt vindindustrin som kommit att dra nytta av PPA-formatet för sina behov och sin tillväxt.

Effekten på elmarknaden av den snabbt ökade PPA-användningen har blivit påtaglig. Ett överutbud på Nord Pool har fått elpriserna att falla djupt, särskilt sedan årsskiftet, med resultatet att nordiska PPA idag ingås till ett premium mot spotpriset, snarare än som tidigare och som fortfarande är regel i Europa, en rabatt. Samtidigt har volatiliteten på marknaden ökat på grund av den intermittenta naturen av de produktionsslag som har vuxit. När det är lite vind spikar priserna, i synnerhet som andra kraftslag sett flera anläggningar läggas i malpåse under de senaste årens gradvis försvagade elpriser. Dessa spikar avhjälps än mindre med anledning av att allt fler stora förbrukare och konsumenter använder sig av PPA, då dessa avtal skyddar dem från volatiliteten. I dagens marknad är den ökande volatiliteten för många snarare en ytterligare anledning att säkra än mer av sin förbrukning till fasta priser genom en PPA. Effekten blir att marknadens prissignaler når allt färre aktörer och att dessa får bära alltmer av kostnaderna för systemets balansering. Samtidigt undergrävs investeringsförutsättningarna för den kraftproduktion, eller de systembalanstjänster, som skulle behövas för att balansera det väderberoende utbudet.

PPA-tillväxten varit instrumentell för den snabba tillväxten av vindkrafter under de senaste åren. Den goda tillgången på billigt kapital med relativt sett låga avkastningskrav har utgjort en god grund, tillsammans med allt starkare formella och informella krav på gröna värden i produktions- såväl som finansiella kedjor. Ytterligare stimulanspaket, med krav på gröna investeringar, kan mycket väl fortsätta att elda på denna utveckling, med föga hänsyn till systembalansfrågor. Samtidigt är det svårt att se i synnerhet svenska klimatmål uppnås utan en fortsatt vindkraftstillväxt, något som fordrar möjligheter för aktörer att kunna säkra pris- och volymrisker över tid.

Rapporten avslutas med resonemang kring hur PPA och elmarknaden skulle kunna reformeras och systemperspektivet införlivas i all handel. Marknadsaktörer har nu en chans att vara proaktiva innan eventuella regleringar kommer som svar på att framtida obalanser eskalerar. Det vilar dock i slutänden ett stort ansvar på centrala statliga aktörer att utforma marknadsregler som på lång sikt säkerställer systembalansen.


Kommentarer

PPA-avtal baseras på enbart energikostnaden, inga certifikatavgifter eller nätavgifter tillkommer. Politiskt har man sagt att industrin skall stå för sina kostnader som egentligen också bör innefatta den nödvändiga nätutbyggnaden.


Sveriges elanvändning, import och export
Under 2021 ökade både elproduktionen och elanvändningen i Sverige. Sett över året hade Sverige ett elöverskott och nettoexporten av el uppgick till 25,6 TWh, vilket är marginellt högre än 2020. Både importen och exporten av el i Sverige minskade under 2021. Importen av el uppgick till 8,3 TWh, en minskning med drygt 30 procent. Exporten av el uppgick till 33,9 TWh, en minskning med 8 procent.Stacks Image 214
Elnäten måste dessutom dimensioneras för topplast. Eftersom vi har varierande användning över dygnet, veckan och året samt olika storförbrukande industrier innebär detta att näten hela tiden måste hantera topplasten. Detta baseras på rätt dimensionering av kabelsystem, säkringar och transformatorer i nätet. Normalt ska vi inte ligga på en last närmare topplast då det innebär extra slitage på isoleringar och kopplingspunkter. När vi når topplast löser säkringar ut.

Strukturellt talar vi om högspännings- eller stomnätet som i Sverige ägs och driftas av Svenska Kraftnät. Under detta finns regionnät eller mellanspänningsnät ut till lokalnät. Dessa ägs och driftas av en mängd aktörer t ex Vattenfall, E-ON, Fortum eller lokalare aktörer, Dessa finns av tekniska skäl ett monopol i varje region/lokalnätområde. Större förbrukande aktörer ansluter direkt till stomnätet.

I skissen saknas kraftvärmeverken som ingår i elsystemet.


Elkvalitet och störningar - stabilitet
All teknik, ledningar mm vid överföringen av el är en utmaning. Utöver att teknik kan gå sönder av olika anledningar. så uppstår dels förluster och dels variationer i strömstyrkan. Allt tekniskt som används vid överföringen skapar ett motstånd (independans) som generar värme, och beroende på framförallt materialvalet så är motståndet olika stort. Traditionellt har vi använt koppar, vilket redan från början skapat ett inbyggt motstånd, och därmed förlust, på cirka 10 procent. Numera används även aluminium vilket innebär större förluster.

Alla kopplingspunkter och teknik som växel- och likströmsriktare, transformatorer och säkringssystem bidrar även till energiförluster. Samma sak gäller i alla våra apparater, omvandlingen från växelström till likström i elektronik och elmotorer innebär också förluster och värme.

Andra elkvalitetsrelaterade problem är transienter (snabb och kortvarig förändring i spänningen), eller s k smutsig el, som uppkommer i elsystemet via varianser i strömstyrkan, o som naturligt uppkommer från vind- och solanläggningar. De kan också utsättas för yttre påverkan via åska. Olika skydd och filter krävs för att skydda elnät och förbrukningsanläggningar/konsumenter mot dessa störningar/övertoner och energier som kan förstöra kraftelektroniken.


Reservkraftslösningar
Många verksamheter har byggt reservkraft att ha i beredskap om elnätets funktion faller bort. Det vanligaste sättet är att installera en dieselgenerator som ger växelström till en förutbestämd del av det lokala elnätet. Detta används på sjukhus, för affärer, i jordbruket och datahallar. Mindre installationer använder batterier och s k UPS-system som laddas av primärnätet som i händelse av elnätets bortfall ska träda in. Detta är för mindre installationer. Problemet är alltid tillgång på bränsle till dieselgeneratorerna och batteriers hållbarhet.

Ett alternativ till dessa traditionella växelströmsbaserade och parallella system har tagits fram i Sverige och bolaget Netpower. Det bygger på likström och always-on princip där utrustningen alltid körs via systemet. I händelse av primärnätets bortfall kan deras teknik starta generator om så behövs för längre avbrott. Systemet är tänkt för datahallar och kommunikationsutrustning och opererar på 350 VDC. Det kan också användas för belysning med s k strömsparkretsar och enfas-motorer, pumpar och fläktar mm med frekvensstyrning.

Genom att bygga samman dessa likströmsöar med ett överordnat likströmsnät med egen generator kan en Always-On sekundärförsörjning för kritiska system som kommunikation, VA, värme och belysning realiseras.


Sveriges elanvändning, import och export
Under 2021 ökade både elproduktionen och elanvändningen i Sverige. Sett över året hade Sverige ett elöverskott och nettoexporten av el uppgick till 25,6 TWh, vilket är marginellt högre än 2020. Både importen och exporten av el i Sverige minskade under 2021. Importen av el uppgick till 8,3 TWh, en minskning med drygt 30 procent. Exporten av el uppgick till 33,9 TWh, en minskning med 8 procent.


Analys
Den politiska styrningen inom energiområdet som skett ute de senaste 20-30 åren har lett till vi nu har en teknisk instabilitet och systemobalans genom satsningar på vind och sol, nedmontering av kärnkraften. Till detta kommer också en ekonomisk instabilitet genom införande av olika påhittade regelverk införande av elområden och prissättningsmodellerna leder till såväl teknisk som ekonomisk och med PPA-avtal snedställs också investeringsvilligheten på planerbara genereringslösningar som vatten och kärnkraft. Effekten blir också att de centrala nätkostnaderna inte för kostnadstäckning från PPA-kunderna utan de skjuts över på konsumentsektorn.


Generellt sett har vi nåt ten kritik situation genom att också införa export och intäktsoptimering istället för att se till stabilitet. Eftersom Sverige importerar och säljer el till omkringliggande länder så ökar också benägenheten at nada bl a vattenkraften i tidigt skede för sådan export.


Att satsa på industrier som kräver stora mängder el innan detta kan levereras är en omöjlig väg framåt. Att dessutom bibehålla regelverken PPA-avtalsmekanismen skapar än mer instabilitet. Det går helt enkelt inte att ”sälja” mer än vad som finns tillgängligt - kontinuerligt i nätet.
Det finns inte någon ansvarig för elnätets funktion idag. Detta gäler också planeringen för robusthet. Utbyggnad sker med solcellsparker, vindkraft och regionerna bygger ut nät. Med tillkomsten av Svenska Kraftnät tillfreds ytterligare en nivås aktör.


Efterfrågan och produktionen av el varierar över året med störts efterfrågan under kall och den mörka tiden. Vi har i ovan konstaterat att det också behövs tid för service underhåll och reparationer som ger att behov av överkapacitet framför alt på stora planerbara enheter. Till detta kommer givetvis brist på sol och vind, isläggning på vattenmagasinerna, minskad/varierande mängder nederbörd som påverkar tillgångssidan. man har också skyldighet at hålla viss mängd vatten nedströms.


Genom Tysklands nedstängning av de sista kärnkraftverken 2023 finns ett stort underskott generellt och speciellt planerar kraft andra störningar som varmt klimat gjorde också att Frankrikes kärnkraftverk inte fick kallt kylvatten och måste sågas ner. Vintern 2022 blev kritik då också ryska gas stängdes av sedermera sprängdes Nordstream gasledningarna.


Att tala om elektrifiering som lösning på allt antigen direkt eller vi ex vis vis vätgas ter sig närmast löjeväckande. Utbyggnadsbehoven i all dimensioner:
• Genereringskapacitet och då planerbara system inte sol och vind tar många tiotals år
• Nätutbyggnaden tar än längre tid och kostar många 1000-tals miljarder och tar många decennier att realisera
• Att byta alla fordon kostar enbart för personbilsbeståndet 2500 miljarder, hela övriga transportområdets fordon och processindustrins övergång till annan teknik oräknad.
• Råvaror för nät teknik och i händelse av foton med batterier är ytterst begränsade globalt.
Ekonomiskt skall detta bäras av 5 miljoner hushåll. Särskilt också om industri inte ens bidrar till de centrala nätkostnaderna och de nödvändiga överkapacitetsbehoven.
Den internationella situationen är än värre få länder har vattenkraft och kärnkraft och nätkapacitet över huvud taget idag Allra minst utvecklingsländer.

Konklusionen blir egentligen enkel - sluta dråp inte verkligheten begränsningar. Vi behöver snarast stabilisera situation såväl systemtekniskt som förändring av regelverk prismodeller och ytterst beskattningsfördelningen där industrin måste bära sina kostnader.
Teknik
Vi har under ett par hundra år utvecklat olika tekniker och system för att ur energi skapa rörelse som kan underlätta allt från transporter till tillverkning och dagens maskiner som är en del av vår vardag. Dessa beskrivs nedan.

Allt teknik har sin livslängd, är olika bra på att omvandla energi och ger olika nivåer av energiförluster, oftast i form av värme. Detta brukar uttryckas i verkningsgrad. Det krävs normalt service av rörliga delar och över tid delkomponenter som ingår i systemet.

Ett sätt att uttrycka ett systems ekonomi är en s k Life-Cost Cycle-Analysis, LCC. Till denna måste man också lägga effektivitet eller verkningsgrad, samt olika risker över tid i en riskanalys. Denna kan innehålla tillgång till reservdelar, behov av kunskap och inte minst beroendet av ex vis bränslen och el.


Ångmaskiner och turbiner
Ångmaskinen uppfanns redan i mitten av 1700-talet av James Watt m fl. Det var den första maskinen med kraftkälla som fick stor betydelse då den kunde användas till allt: i fartyg, i järnväg och för industrin mm. Den kunde använda ved, eller kol som bränsle, egentligen allt som kan brinna, och ar/är robust med lång livslängd. Den kräver vattentillgång och avger mycket värme. Verkningsraden är låg ca 9-10%.

Ångturbinen uppfanns av Charles Algernon Parsons i mitten av 1880-talet. De används i första hand för elproduktion. Den har avsevärt högre verkningsgrad än ångmaskinen.


Gasturbiner och jetmotorer
Dessa kan sägas vara en vidareutveckling av ångturbinen. Skillnaden är att förbränningen sker i motorkonstruktionen och inte som i fallet med ångmaskinen och ångturbinen,utanför konstruktionen.


Motorer
Den tekniska utvecklingen har gått hand i hand med mycket av vårt samhälles förändring och utveckling. Under slutet av 1700-talet utvecklades de första ångmaskinerna. Dessa förbättrades och blev mer effektivare och stabila och kunde placeras i lok och fartyg.

Ottomotorns tillkomst vid sekelskiftet 1900 medförde ett stort hopp i utvecklingen. Den kom att bli huvudkällan för framförallt fordonsutvecklingen och har i över hundra år förbättrats och utvecklats, men ligger trots det fortfarande under 40 procents effekt.

Andra lösningar som ångturbiner, gav oss högre effekter och jetmotorns tillkomst i mitten av 1950-talet blev genombrottet för flyget. Elmotorn – eller om den drivs baklänges – generatorn blev grunden i vår elektrifiering. Dagens elmotorer finns överallt och med elektronik kan de kombineras till att göra arbete i snart allt vi ser omkring oss.

Teknikutvecklingen pågår fortfarande och vare sig elmotorn eller ottomotorn är slutliga lösningar. Utmaningarna nu ligger i att höja verkningsgrad, men också ha låga underhållsbehov - robusthet samtidigt som materialåtgång minskar och livslängd kan förlängas.

Stirlingmotorn: Motorn uppfanns 1816 av den skotske prästen Robert Stirling, Senare gjorde svensken John Ericsson försök med liknande motorer. År 1833 presenterade han en fungerande maskin. År 1938 började den holländska elektrokoncernen Philips utveckla moderna stirlingmotorer i vilket även det svenska företaget United Stirling (ingår sedan 1988 i Kockums) i Malmö varit delaktigt.

Motorn fungerar genom att gas omväxlande värms upp och kyls av. Det leder till tryckskillnader i cylindern som pressar upp respektive drar ned kolven. Den mindre kolven är till för att ändra gasens fördelning i de varma respektive kalla delarna av cylindern för att påskynda temperaturväxlingarna.
Värmen kan i princip komma från vilken värmekälla som helst, till exempel en vedkamin eller annan förbränningskammare, en kärnreaktor eller en solfångare. Stirlingmotorn kan även användas som värmepump.

Jämfört med ottomotorn kan stirlingmotorn vara vibrationsfri och ha högre verkningsgrad. Den kan fås att arbeta med små temperaturdifferenser, men verkningsgraden ökar ju högre temperaturskillnaden mellan den varma och den kalla sidan är. Den är tystgående jämfört med ottomotorn eftersom det till skillnad mot en ottomotor inte sker någon form av snabb tryckförändring som måste tystas.[källa behövs]
Stirlingmotorn används bland annat av HMS Gotland och andra svenska ubåtar. Stirlingmotorn används också i vissa solkraftverk.
En nackdel med en stirlingmotor är att den är svårare att reglera än en otto- eller dieselmotor.
Den största nackdelen med stirlingmotorn är framförallt den höga produktionskostnaden, som är flera gånger högre än för en konventionell motor. I fordon har stirlingmotorn ännu ej fått någon kommersiell tillämpning.

Tändkulemotorn: Motorn uppfanns av Herbert Akroyd Stuart, 1890. Namnet härrör från den kulformade kammare som sticker ut ur motorns block. I denna kammare sker den huvudsakliga förbränningen och kammaren är förbunden med cylindern genom en kanal. Till skillnad från resten av motorn saknar kammaren vattenkylning. Kulan kommer alltså att hålla en högre temperatur än resten av motorn och det är detta som gör driften möjlig. Bränslet sprutas in i kammaren av en pump och när kolven pressar upp luft i kammaren stiger temperaturen genom kompressionen. Värmen i kulans väggar och i de kvarvarande förbränningsresterna når till sådan nivå att bränsle-luftblandningen antänds. Principen liknar dieselmotorn, men i denna åstadkoms den höga temperaturen enbart genom kompression. Eftersom förgasningen av bränslet sker vid mycket hög temperatur kan bränslen av låg kvalitet användas. Därför kallas motortypen även råoljemotor eftersom tjock mineralolja kan användas men även till exempel trätjära, sälolja eller smör. Eftersom tändkulemotorerna oftast drevs vid låga varvtal krävdes ett kraftigt svänghjul.


Vindkraft
Vindkraft har använts sedan länge i form av ”väderkvarnar” för att pumpa vatten och som just kvarnar för att mala till mjöl. Modern teknik med elgeneratorer tillkom efter andra världskriget. Genom att bygga effektivare blad och högre torn kan man hitta mer stabil vind och därmed få ut mer energi.

För att bygga stora vindkraftsinstallationer krävs vägar då man inte kan transportera så stora ting med helikopter. Sedan krävs marktillstånd och egentligen också miljötillstånd. Vindkraftsanläggningar påverkar nämligen människor, djur och fågelliv genom infraljud, och vindstörningar. Militären har också visa problem med höga torn.

För att bygga i havet krävs liksom för fyrar bottenfundament och till skillnad från fyren påverkas också dessa av krafter från formen och vingarna. Därutöver skall elkabelsystem dras långa sträckor i vattnet och nyanläggas till elnätet via transformatorer. Forskning i Tyskland undersöker nu miljö och klimatpåverkan som kommer från borttagning av vindens kraft som verkar stora luftskiktet bakom och upp i högre luftlager.

Den stora nackdelen med vindkraftssystem är att de inte fungerar när det är vindstilla, men även om det blåser för mycket och man måste ”släppa igenom” vinden. När temperaturen ligger runt ”noll” finns risk för nedisning och då måste man också ta dem ur drift. Dels kan isen skapa vibrationer som leder till bladbrytning eller på sikt utmattar inte bara bladen utan också tornen, dessutom kan isen kan slungas stora sträckor och bli en fara för sin omgivning. Verkningsgraden eller tillgängligheten ligger runt 30 procent.

Under senare år är det framförallt i norra Sverige som vindkraften byggts ut, och p g a begränsad överföringskapacitet från norra till södra Sverige så är den vindkraften ingen lösning på kort sikt.

Vindkraften är ur ett ”närperspektiv” en miljöförstörare av stora mått. Rotorbladen förstörs av vind och regn och måste bytas flera gånger under livslängden som beräknas till 20 år. I dagsläget finns ingen ordnad återvinning av rotorbladen. De är gjorda av epoxiplast som eroderar och sprider micro- och nanoplast i naturen och haven, vilket påverkar allt levande i dess spridningsområde. Rotorbladens rotation gör att fåglar och fladdermöss dödas.
Smörjolja slungas också ut och förorenar runt anläggningarna. De mekaniska systemen kräver underhåll och då måste man klättra upp i masterna för att utföra service, vilket är riskfyllt. Dessa master svänger många meter.


Vattenkraft
Vattenkraften kom att byggas för ca 100 år sedan. Den baseras på lägesenergi som skapas genom fördämningen ovanför kraftstationen. Det innebär att stora områden ovanför dammen förstörs, likaså uppstår problem nedströms om dammen med lågt eller inget vattenflöde alls . Elektriciteten genereras av vattenturbiner och ansluts till högspänningsnätet. Oftast ligger anläggningarna långt från förbrukningsbehoven varför elnätsutbyggnaden blir än mer kostsam. Vilket är fallet i Sverige och en av förklaringarna till de höga elpriserna.

Givetvis är man beroende av tillgången på vatten i form av regn och smältvatten i förekommande fall från snö. Vid isläggning kan man inte köra anläggningen då isen kommer in i turbinerna. Likaså kan man inte ta ut vatten efter isläggning då uppstår ett hålrum underisen som gör att isen kan brista och samma effekt uppnås ( is i turbinerna).
Få länder har möjlighet att bygga/bygga ut vattenkraft.


Kärnkraft
Kärnkraften tillkom som en spin-off process i samband med kärnvapenutvecklingen. I anläggningen klyvs viss typ av radioaktivt material under kontrollerad process som ger värme. Denna process kallas fissionsprocess. Denna utnyttjas till produktion av el. Processen kontrolleras av kylvatten som i de flesta fall pumpas ut i havet då tillgången till vatten också finns där.

Den tekniska utvecklingen har pågått hela tiden om än på sparlåga där fokus legat på fussionsprocessteknik. På senare tid har man försökt utveckla den s k 4e generationens teknik som kan använda uttjänt kärnbränsle från fissionsanläggningarna och på så sätt samtidigt lösa ett slutförvarsproblem. Tekniken beräknas nå kommersiell färdighet inom ca 10 år. Många utvecklingsprojekt tittar nu på småskaligare teknik. ASEA utvecklade redan på 1970-talet ett småskaligt koncept - Secure, som var tänkt att placeras ute i samhället på ”stadsdelsnivå”. Det var ett slutet engångssystem för produktion av värme och el.

De anläggningar vi har i drift idag i västvärlden byggdes i stort sett på 1970-talet. I Finland byggs nu den första anläggningen på ca 50 år. Situationen för kostnader och teknik har sedan 1970-talet förändrats varför detta projekt blir särskilt intressant att följa. Drift planeras under hösten 2022.


Kraftvärmeverk
I Sverige byggde vi för olja- kolkraftverk och sopförbränning redan på 1960-talet. Från början var det för tillverkning av koks och stadsgas i städerna. Råvaran var stenkol. Dessa kraftvärmeverk kom senare att använda avfall som råvara och olja och kol fick komma i reserv. Dessa blev grunden för fjärrvärmesystemet där man även producerade elektricitet.
Ett ”oväntat” problem är tillgången till bränsle då vi i Sverige blivit alltför ”duktiga” med sopsortering och återvinning vilket inneburit att man varit tvungen att importera sopor.


Solkraft
Vi har sedan urminnes tider använt solen för att torka material och livsmedel. Den första tekniken var spegling och linser som koncentrerade ljusflödet och gav mer energi till en punkt. Varje dag nås planeten av solljus som motsvarar 15 000 gånger världens totala energiförbrukning och solkraft som vi känner den idag är huvudsakligen solpaneler av olika slag.

Det finns flera olika slags solcellstyperna som skiljer sig åt vad gäller utseende, böjbarhet, verkningsgrad och pris. De som finns på marknaden idag är monokristallina solceller, polykristallina solceller och tunnfilmssolceller, varav de två första dominerar marknaden.
Eftersom tekniken är relativt ny och efterfrågan kommit att öka kraftigt de senaste åren pågår en ständig utveckling i solcellsbranschen vilket framförallt har betydelse för verkningsgrad, utseende och pris.

Ett alternativ till vanliga solcellsmoduler är takintegrerade lösningar som kan ersätta takmaterial och samtidigt producera el. Utvecklingen inom detta området går också snabbt framåt.

PVT (förkortning av engelska photovoltaic thermal hybrid solar collector) är ett samlingsbegrepp som avser solpaneler som alstrar både el och värme. Panelerna består både av ett material som producerar el, och ett värmeledande material. På så vis kan panelen också ta tillvara på värmen från solinstrålningen.

Det finns ett flertal typer av solceller som befinner sig i ett forskningsstadie och som längre fram kan bli aktuella på marknaden. Exempel på detta är så kallade perovskitsolceller, dye-sensitized solceller (DSSC) och nanotrådsbaserade solceller.


Elektricitet - elnät
El kan tyckas enkelt, Man genererar el som sedan förs via ledningsnät till uttag där man kopplar in ”apparater". Men, det är mer komplicerat. Det grundläggande är att förbrukning och generering av el måste hela tiden vara i balans, annars uppstår det problem. Det betyder att det måste finnas ett säkerhetssystem som fungerar som en buffert. Denna ”buffert” är våra planerbara genereringskällor, dvs framförallt kärnkraft men även vattenkraft (den senare beroende på vattennivåer i magasinen och väderleken).

Handel och affärsmodeller inom elområdet

För oss konsumenter utgår prissättningen dels av de sk elområdena fastställda av EU. Sedan tillkommer handeln där producenter av el via Nordpol bjuder ut el. Köpare utgörs av regionala elbolag och rena elhandelsbolag. Tillgång och efterfrågan gör att priset kan variera starkt. Dessa aktörer säljer sedan vidare el till oss konsumenter. I detta steg påförs elcertifikatavgifter energiskatter, näravgifter och moms.

För större elkonsumenter finns även en annan mekanism - långsiktiga avtal, s k Power Purchase Agreement (PPA). Nedanstående text är hämtad från en rapport beställd av Svenskt näringsliv utförd av Elin Akinci & Samuel CiszukELS Analysis.

Power Purchase Agreement (PPA) som alltmer kommit att driva tillväxten av förnybar elproduktion på den nordiska elmarknaden under de senaste åren. PPA representerar mer än traditionella långtidskontrakt för elleveranser, då de för med sig gröna värden för investerare, såväl som för köpare. Avtalen har kommit att utgöra en förutsättning för att förnybara elproducenter i Sverige skall få tillgång till projektfinansiering. Det framförallt vindindustrin som kommit att dra nytta av PPA-formatet för sina behov och sin tillväxt.

Effekten på elmarknaden av den snabbt ökade PPA-användningen har blivit påtaglig. Ett överutbud på Nord Pool har fått elpriserna att falla djupt, särskilt sedan årsskiftet, med resultatet att nordiska PPA idag ingås till ett premium mot spotpriset, snarare än som tidigare och som fortfarande är regel i Europa, en rabatt. Samtidigt har volatiliteten på marknaden ökat på grund av den intermittenta naturen av de produktionsslag som har vuxit. När det är lite vind spikar priserna, i synnerhet som andra kraftslag sett flera anläggningar läggas i malpåse under de senaste årens gradvis försvagade elpriser. Dessa spikar avhjälps än mindre med anledning av att allt fler stora förbrukare och konsumenter använder sig av PPA, då dessa avtal skyddar dem från volatiliteten. I dagens marknad är den ökande volatiliteten för många snarare en ytterligare anledning att säkra än mer av sin förbrukning till fasta priser genom en PPA. Effekten blir att marknadens prissignaler når allt färre aktörer och att dessa får bära alltmer av kostnaderna för systemets balansering. Samtidigt undergrävs investeringsförutsättningarna för den kraftproduktion, eller de systembalanstjänster, som skulle behövas för att balansera det väderberoende utbudet.

PPA-tillväxten varit instrumentell för den snabba tillväxten av vindkrafter under de senaste åren. Den goda tillgången på billigt kapital med relativt sett låga avkastningskrav har utgjort en god grund, tillsammans med allt starkare formella och informella krav på gröna värden i produktions- såväl som finansiella kedjor. Ytterligare stimulanspaket, med krav på gröna investeringar, kan mycket väl fortsätta att elda på denna utveckling, med föga hänsyn till systembalansfrågor. Samtidigt är det svårt att se i synnerhet svenska klimatmål uppnås utan en fortsatt vindkraftstillväxt, något som fordrar möjligheter för aktörer att kunna säkra pris- och volymrisker över tid.

Rapporten avslutas med resonemang kring hur PPA och elmarknaden skulle kunna reformeras och systemperspektivet införlivas i all handel. Marknadsaktörer har nu en chans att vara proaktiva innan eventuella regleringar kommer som svar på att framtida obalanser eskalerar. Det vilar dock i slutänden ett stort ansvar på centrala statliga aktörer att utforma marknadsregler som på lång sikt säkerställer systembalansen.


Kommentarer

PPA-avtal baseras på enbart energikostnaden, inga certifikatavgifter eller nätavgifter tillkommer. Politiskt har man sagt att industrin skall stå för sina kostnader som egentligen också bör innefatta den nödvändiga nätutbyggnaden.


Sveriges elanvändning, import och export
Under 2021 ökade både elproduktionen och elanvändningen i Sverige. Sett över året hade Sverige ett elöverskott och nettoexporten av el uppgick till 25,6 TWh, vilket är marginellt högre än 2020. Både importen och exporten av el i Sverige minskade under 2021. Importen av el uppgick till 8,3 TWh, en minskning med drygt 30 procent. Exporten av el uppgick till 33,9 TWh, en minskning med 8 procent.Politikens roll och dess effekter
Politik är att vilja, lär Olof Palme sagt. Göran Persson sa att politik är att kunna. När vi ser resultatet av politikernas hållbarhetsarbete kan vi konstatera att politik är att möjligen att vilja men absolut inte att kunna. Stora delar av de problem vi medborgare möter idag är skapade av våra politiker som sällan har tillräcklig kunskap och insikt, och deras byråkrater som har sitt fokus på regelverket. Politiska beslut styrs alltför ofta av ett tämligen kort perspektiv, populism samt önskemål och förhoppningar att utvecklingen ska gå åt ”rätt” håll.

El-området
Allt sedan 1960-talet, då Sverige hade ett av världens mest stabila elnät har inverkan från politiken försatt det i teknisk obalans och skapat ett politikområde med politisk spelplan. Detta agerande har skett utan verklighetsförankrad analys och vars resultat nu hotar inte bara hushållen, utan även industrin och samhället i stort, och då inte bara i Sverige. Genom att tillsätta politiker i ledningar för verksamheter inom el-området har man kunnat påverka strategi långt utöver teknik, och undan för undan skapat svåra eller rent av dåliga förutsättningar för vad som redan från början är ett tekniskt komplicerat system.

Stacks Image 161
Genom att sammankoppla elnäten i större system ökas alltid risk för obalans och andra fel som leder till större black-outs, vilket inträffat vid flera tillfällen. I efterspelet av orkanen Gudrun 2005, där många luftledningar revs ned av nedfallande träd, kom ”politiken” överens med nätbolagen att de skulle lägga ned ledningsnäten i marken.

De gamla ledningsnäten gick efter kartan d v s rakaste vägen genom skogen. Nydragningen kom nu att istället följa vägarna. Ett upplägg som är extremt kostsamt och tar långt tid. Det är ännu inte klart och nätbolagen har som de säger koncentrerat sig på andra viktigare satsningar. För att finansiera detta gick staten med på att s.k. nuvärdesvärdering skulle få ske oavsett om näten var gamla eller nya och har orsakat höga nätavgifter. TiIl detta har vi utökat beskattningen på allt och lagt moms ovanpå.

Kärnkraften började avvecklas genom suboptimering av ekonomin, där vinstintresse i kombination med beskattningen gjorde det företagsekonomiskt omöjligt att fortsätta och nu lett till elbrist och en skenande ”el-börs” i hela norra Europa. Detta har lett till man att ”spelar med” elpris av import och export, vilket lett till en ”marknad” där även ägaravkastning till staten och beskattningsintäkterna har betydelse.

Man införde de s k prisområdena 2011 på EU-basis. I praktiken ökade bara priserna i vissa områden. För industrin och jordbruket blev effekterna konstiga, man kunde ju inte flytta verksamhet efter linjerna mellan områdena.

De verkliga produktionskostnaderna har inget med prissättningen att göra. Det faktum att norra Europa med Tyskland och Polen tvingades från användande av rysk gas 2021/2022 och att tyska staten stängde två av sina kärnkraftverk gjorde att man tvingades övergå till kol/brunkolsbaserad produktion, där priserna tillät produktion. Till detta kommer också de s k utsläppsrätterna, som man måste betala för att kompensera sina utsläpp med.

Även dessa är en politisk konstruktion och föremål för spekulation som en börs. Utsläppshandel är ett ekonomiskt styrmedel för att kunna möta kraven på minskade utsläpp av växthusgaser som ställts i Kyotoprotokollet, med minsta möjliga negativa påverkan på ekonomisk utveckling och sysselsättning.
Stacks Image 166
En central organisation, vanligtvis en regering eller någon av dess myndigheter, bestämmer en tillåten mängd (ett tak) för de växthusgaser som får släppas ut. Detta kallas nationella fördelningsplaner. Företag och bolag som står för utsläppen förfogar över utsläppsrätter (tilldelningar eller ransoner) under handelsperioder som varar 4-5 år. Det totala antalet utsläppsrätter motsvarar den bestämda mängden utsläpp, vilket gör att den totala mängden utsläpp begränsas till det överenskomna taket.

Företag som under denna period släpper ut mindre mängd växthusgaser än sin tilldelning, kan antingen spara rätterna till nästa period eller sälja utsläppsrätterna till andra företag som förbrukat sina ransoner. Denna försäljning av rätter kallas handel med utsläppsrätter. Företag kan handla av varandra, via börser, banker eller via särskilda mäklare.

I praktiken blir alltså köpare av rätter straffade för sina utsläpp, medan säljarna blir belönade för att de minskat sina utsläpp. Ju fler bolag som behöver köpa utsläppsrätter, desto högre blir priset enligt lagen om tillgång och efterfrågan, vilket innebär att det är en bra affär för företagen att minska sina utsläpp.

Det övergripande målet med utsläppshandel är att minska utsläppen av växthusgaser: I i vissa fall kan taket sänkas med tiden. I andra system dras en del av rätterna tillbaka för varje transaktion som sker, vilket innebär att den tillåtna mängden utsläpp minskar varje gång handel sker. Om ett företags utsläpp överskrider antalet rätter som det förfogar över, åläggs företaget att betala en sanktionsavgift beräknad på den överskridande mängden. Inom EU är sanktionsavgiften 10 euro per ton koldioxid

I USA har en handel, Acid Rain Program, med utsläppsrätter för kvicksilver och svavel varit i gång under flera år. Den har stått modell för den europeiska handeln med utsläppsrätter för koldioxid, EU ETS.

Staten agerar också bidragsgivare till storförbrukare genom att ge skatteundantag. Detta sker för stora datahallsprojekt och högst sannolikt också för batterifabrikerna Detta bidrar givetvis också till periodisk elbrist i framtiden. Redan idag är det elbrist, till och med på sommaren, eller så spelar man med elpris i import och export. Marknadsprissättning och viss spekulation tjänar som viktig faktor.
Bränsle-området
Inom bränsleområdet inträdde politikens intressen på allvar mot slutet av 1900-talet då kraven på alternativ till fossila bränslen och kritiken mot kärnkraft växt sig allt starkare. Man införde t ex krav på Etanol-mackar och satsade på tillverkning i Norrköping, samtidigt som bilindustrin i Europa föredrog gas. I stort sett var det bara Sverige och Brasilien tillverkade etanolbilar. Mackarna fick höga extrakostnader för etanolhanteringen och efter ett tag togs etanoltillverkningen ur drift. Genom subventionering av s k miljöfordon kom många att köpa etanolbilar men fortsatte ändå köra på vanlig bensin då den var billigare.

Även subventioner skedde med s.k. grön diesel, där man tillsatt färg för att den inte skulle användas i andra fordon och var framförallt avsett för jordbruket, men det var svårt att kontrollera vad den slutligen tog vägen.

Satsningar har också gjorts på biogas i tätorter där reningsverkens växthusgaser utgör grunden för de mackar som idag finns på västkusten. Fordonsgas Sverige byggdes upp med Göteborgs Energi och danska staten som ägare, och bestod av 40-talet gastankställen och uppgraderingsanläggningar av biogasen. Ca 40% av gasen kom från naturgas från Danmark, resterande av biogas från avfalls- och reningsverksanläggningar runt om i Västra Götaland. Verksamheten såldes sedermera till Air Liquide i Frankrike.

Även här gjordes politiska misstag. För Arlanda flygplats beslutades t ex om "gastvång" för Taxibilarna för att komma till kundkön för returresor tillbaka ”in till stan”. I praktiken innebar detta att man som taxiförare var tvungen att ha gasbil om man inte skulle hamna sist i kön och missa returresan. Dessa bilar var ofta kombi gas och bensin där bensintanken var begränsad till ca 12 liter. Denna regel togs dessutom bort och då hade många köpt bilar som inte fungerade i trafikhänseende. Biogasen räckte vare sig då, i början av 2000-talet eller nu för en större volym av fordon. Det blev till att tanka ofta.

Beskattning av bränsle är också en stor fråga. Från början var det nationella regler som gällde, men sedan blev det EU regelverk. Biogas var lägre beskattat från början. Sedan infördes ett regelverk som var "energineutralt" och då höjdes beskattningen och därmed priset med på bl. a biogasen. Detta medförde också att s k gårdsbiogassystem som planerade att sammankopplas till gemensamma uppgraderingsanläggningar och tankställen blev då olönsamma oavsett bidrag.

Man har också kopplat beskattning av bränsle till inflationen. Eftersom inflationen nu 2021/2022 i stort drivs av ökade bränsle och elkostnader som spiller över till livsmedel, hyror, transporter mm så kan staten med den konstruktionen höja skatten. Detta leder till högre inflation som i sin tur borde leda till höjd beskattning...
Visionen om ”elektrifiering” för allt
Politiker tror och hoppas att vi med argumentet "klimatomställning" kan lösa en stor andel av detta genom att övergå till el för allt. Projekt som vätgas för LKAB/SSAB kräver 50 TW , där man vill ha grön el från vindkraft till ett pris av 53 öre/kW. Tre batterifabriker skal byggas/byggs i Skellefteå, Västerås och Mariestad. Hur mycket el kräver de? Redan idag diskuteras och byggs ett antal större datahallar. Till dessa projekt kan vi addera önskemål om höghastighetståg och elvägar.

Vi talar om en fördubbling av effektbehovet och till detta kommer nätutbyggnad mm.

Man anser att vi skall övergå till elfordon - överallt, detta innebär:
- Omfattande utbyggnad av elnätet för effektbehov och topplast - fyrdubbling högst trolig.
- Omfattande utbyggnad av generering,
- Omfattande utbyggnad av laddningsinfrastruktur.

Många industrier använder idag fossil olja i olika delar av sina processer. Många av dessa tittar nu på biooljor och el. Både dessa skapar osäkerheter och kräver investeringar i ny teknik i industrin samt i elfallet osäkerhet kring leveransmöjligheter och i samtliga fall en väldigt osäker prisbild.

Utbyggnaden tar tid, om den ens kan genomföras ekonomiskt och praktiskt. Som exempel kan Svenska kraft näts förstärkning av kapaciteten från norr till söder. Den beräknas vara klar 2040. Att bygga ny kärnkraft, där de senaste två projekten tagit 15 år i UK och det finska projektet som tagit 20 år. Nedläggning av regionnät efter Gudrunstormen 2005 är ännu inte klar och har avbrutits av främst ekonomiska skäl.

Syntes - Energi
Den situation vi nu försatt oss i där elsystem och bränsle till fordon inte fungerar och den ekonomiska och beskattningslösningarna bidrar till ett ekonomiskt kaos för hushåll, företag och offentlig verksamhet.

Oavsett vilken energislag vi tror oss kunna ersätta den fossila oljan med kan vi med nuvarande kunskap, inte producera lika mycket energi. Detta gäller såväl förnybart, eller genom solen och vind, då det alltid finns tekniska och andra begränsningar i dess hantering eller hur mycket mark vi kan avsätta i konkurrens med skog och livsmedelsproduktion, Vind och solkraft har sina problem med utbyggnad och det faktum att de är s k intermittenta, dvs varierar och kräver därför lastbalansering från vatten och/eller kärnkraft.

Slutsatsen är att vi inte kan använda lika mycket energi i framtiden och måste rätta munnen efter matsäckens storlek. Detta kräver effektivare system men också helt enkel en lägre nivå i allt av användande.

Politikens roll inom energi har spelat ut sin roll. Man kan inte via åsikter bygga storskaliga komplicerade system. Särskilt när man inte förstår förutsättningar och begränsningar som ges av tillgång på råvaror, naturens lagar och det faktum att allt tar tid att bygga - om det ens är möjligt. Slutligen är det knappt fem miljoner hushåll som skall bära alla kostnader och ökade kostnader som en konsekvens av felaktig politik.

Målet måste vara att tekniskt skapa ett robustare och effektivare energisystem för bostäders uppvärmning som också löser vatten och återvinning av näringsämnen med s k hybrid-energisystem och kretsloppssystem. Detta kan göras för såväl flerbostadshus som enskilda fastigheter vid nybyggnation och renovering. LÄNK

Det storskaliga elsystemet måste också bli tekniskt robustare och stabilare, det kräver teknisk plan, inte en politisk plan. Denna måste bygga på realism och inte politiska önskemål.

För att lösa robusthetskraven för tekniken som servar värme, vatten, VA och kommunikation, behöver vi ett separat always-on sekundärnät med egen matning och generering. På så sätt kan vi undvika stora problem vid elbortfall eller behov av avstängningar av delar av elnätet.

Generellt sett är energiområdet belastat med omfattande beskattning och genererar stora intäkter till staten.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!