Hållbarhet?

Hållbarhet

Våra huvudrubriker

Det finns flera definitioner, bland dessa är den sk Brundlandskommissionens definition en av de bättre. Denna innebär:

"en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".
"att de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekonomiska, sociala och miljömässiga – samstämmigt och ömsesidigt ska stödja varandra och vägas samman när beslut fattas."Sedan dess har FN definierat olika agendor för att främja hållbar utveckling. Först kom Agenda 21, följt av Millenniemålen. Vid FN:s möte om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i juni 2012, Rio+20, låg fokus på hållbar konsumtion och produktion. Där enades medlemsländerna om ett tioårigt ramverk för att främja dessa områden. Under konferensen Rio+20 inleddes även en process för att utveckla en ny uppsättning globala mål för hållbar utveckling, känd som Post 2015-agendan, som skulle ersätta millenniemålen. Dessa mål sträcker sig från 2016 till 2030 och antogs vid ett toppmöte i New York i september 2015. Agendan omfattar 17 övergripande mål och 169 delmål. Du kan läsa mer om Post 2015-agendan i relaterad information. Detta resulterade i Agenda 2030.

Trots politiska agendor och internationella avtal har det inte alltid varit en framgångsrik resa mot att uppnå dessa mål. Vi menar att nästa steg, nämligen att fastställa "verkliga mål", strategier, planer och genomförandeorganisationer, alltid har saknats.
På Hållbarhetsinitiativet tar vi detta på allvar. Vi fokuserar inte bara på att fastställa ambitiösa mål, utan också på att skapa tydliga strategier och genomförandeplaner för att omsätta dessa mål i konkret handling. Vi tror på att integrera hållbarhetsprinciper på alla nivåer och skapa starka organisationer och strukturer som kan driva förändring på ett effektivt sätt.

Det är dags att gå från ord till handling och säkerställa att vi inte bara har politiska agendor och avtal, utan också en konkret väg framåt för att nå verkliga och hållbara framsteg. Tillsammans kan vi bygga en bättre framtid och uppfylla de globala målen för hållbar utveckling.

Hållbarhet - att förtydliga begreppet och navigera i djungeln av märkningar

För bara 20-30 år sedan var hållbarhet ett relativt okänt begrepp för de flesta. Det användes främst inom alternativa rörelser, samt möjligen av några myndigheter och akademiska institutioner. Annars handlade "hållbarhet" oftast om fysisk hållbarhet i konstruktioner och material.
Idag möts vi av en mängd olika uttryck som alla vill signalera hållbarhet på olika sätt. Ekologiskt, grönt, klimatanpassat, miljösmart, närproducerat, miljövänligt, klimatkompenserat, hållbart... Listan fortsätter. Alla dessa termer används flitigt i det offentliga samtalet, marknadsföring och media. Men vad betyder egentligen begreppet i praktiken? Det kan variera betydligt.


Stacks Image 211
Denna utveckling har lett till en mängd olika certifieringar och märkningar på produkter och tjänster. Tyvärr betonar dessa oftast endast vissa hållbarhetsaspekter - om de ens lyfter fram några alls. I Sverige finns det idag närmare 30 olika märkningar som syftar till att informera konsumenter, och inom hela EU finns det över 400 märkningar att hålla koll på. På grund av olikheter i mätmetoder och brist på kunskap kan dessa märkningar ibland vilseleda och ge en felaktig uppfattning. Förklaringarna blir ibland felaktiga och missvisande.

Det är därför viktigt att förtydliga begreppet hållbarhet och skapa en tydligare vägledning för konsumenter och företag. Vi behöver ökad transparens och enhetliga standarder för att undvika förvirring och säkerställa att hållbarhetsanspråk verkligen lever upp till sina påståenden.
Vi på Hållbarhetsinitiativet strävar efter att klargöra vad hållbarhet innebär och hjälpa till att navigera i den komplexa världen av märkningar och certifieringar. Tillsammans kan vi skapa en mer informerad och medveten framtid där hållbarhet är mer än bara ett tomt begrepp.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!