Hållbarhet - Längre beskrivning

Hållbarhet

Att anpassa oss till naturen och skapa en hållbar framtid

Under planetens 4,5 miljarder år långa historia har människan på kort tid förändrat och påverkat Jorden på olika sätt. Vi har ökat befolkningen dramatiskt på bara en generation och utnyttjat planetens resurser till bristningsgränsen. Industrialismens framväxt har medfört överutnyttjande av jordens tillgångar, särskilt genom beroendet av fossila bränslen. Vi har byggt system och industrier som inte tar hänsyn till miljöpåverkan och utmaningar som kommer med dem. Vårt nuvarande sätt att leva hotar planetens framtid och vi har nått en gräns för vad Jorden kan klara av att producera.

Stacks Image 214
Vatten är en livsnödvändig resurs och naturliga dricksvattenkällor runt om i världen sinar och förorenas. Det är av yttersta vikt att vi som fortfarande har tillgång till denna begränsade och kritiska resurs hanterar den på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Till exempel lider många områden i Sverige av vattenläckage på upp till 25 procent i de kommunala vattenledningarna, vilket är en av de främsta orsakerna till vattenransonering på många platser, trots tillgång till vatten.

Vi måste inse att vi inte kan fortsätta slösa med dricksvatten genom att använda det för att spola toaletter, samtidigt som det är en bristvara i andra delar av världen. Det rådande ekonomiska systemet tar inte hänsyn till resursutnyttjande, miljöpåverkan och mänskliga resurser, särskilt i utvecklingsländer. Vi behöver istället hitta långsiktigt hållbara lösningar som tar hänsyn till dessa faktorer. Hållbarhet handlar om att bryta den nuvarande produktions- och konsumtionsdrivna utvecklingen.

Vi har bara en planet och vårt sätt att leva påverkar den i stor utsträckning. Vi måste anpassa oss till verkligheten och inse att vi inte kan kompromissa när det gäller hållbarhet och de naturlagar som styr vår planet. Det är som att vara gravid - antingen är man gravid eller inte, det finns inget mellanting. På samma sätt kan inte hållbarhet vara delvis eller delvis hållbart.Stacks Image 216
Klimatförändringar, som till stor del är resultatet av mänsklig påverkan sedan industrialismens födelse, är en av de främsta utmaningarna vi står inför. Men problemet är bredare och mer komplext än att Sverige minskar sin andel av växthusgasutsläppen med 0,1 procent. Sverige kan visa vägen och inspirera, men verkliga förändringar kommer att ske när helhet och hållbarhet blir utgångspunkten. Vi behöver se den större bilden istället för att begränsa oss till administrativa och historiska gränser. Tydliga mål, en samlad strategi, genomförandeplaner och organisation är avgörande för verklig och meningsfull förändring. Att skriva rapporter och föra akademiska diskussioner är inte tillräckligt. Det krävs konkreta åtgärder och verkställighet för att uppnå de förändringar som behövs.

Det lokala perspektivet måste få en större roll i människors vardag. Individuellt ansvar för grundläggande resurser som vatten, livsmedel och energi kan skapa nya möjligheter till hållbar boende och arbete. Förändring kommer att ske oavsett vilka beslut som fattas i politiska korridorer. Vi måste förändra vårt förhållningssätt till marken, skogen, råvaror, boende, transport, livsmedel, arbete, medmänniskor, ekonomiska frågor och framtiden.

Hållbarhet handlar om att anpassa oss långsiktigt till naturens förutsättningar och leva i harmoni med allt levande, inklusive människor, djur och växter. Det är vi människor som har förbrukat, förgiftat, skövlat och utrotat. Vi står inför stora och genomgripande utmaningar för framtiden. Det krävs beslutsamma åtgärder och förändringar för att skapa en hållbar framtid för oss själva och kommande generationer.


  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!