Kunskapsbildning – våra förslag

Sammanfattning – Kunskap
• Individuellt lärande är en individuell process med varierande sätt att ta till sig kunskap.
• Grupparbeten främjar kunskapsutbyte och samarbetsförmåga.
• Traditionella föreläsningssalar kan vara ineffektiva för lärande.
• Undervisningslokaler bör anpassas för interaktion och individuell inlärning.
• Föreläsningar för hela årskurser skapar en inkluderande och engagerande lärmiljö.
• Teknologi och distansundervisning kan optimera lärarresurser och minska kostnader.
• Open Source-kursmaterial är värdefullt för individuellt lärande.
• Folkbildning behövs för kunskap om hållbarhet och ansvarsfulla val.
• Systematisering av kunskap inom forskning och utveckling är viktigt för att förstå komplexa samband.
• Ett kunskapscentrum för scenariospel och beslutstöd kan främja forskning.
• Hållbarhetsinitiativet strävar efter en onlineplattform som en kunskapsresurs.
• Plattformen baseras på öppen källkod och täcker alla aspekter av hållbarhet.
• Målet är att sprida kunskap och främja hållbar samhällsförändring.
• Hållbarhetsinitiativet söker deltagare för att skapa en mer hållbar framtid.

Förslag – Andra områden

Individuellt lärande
Individuellt lärande är en högst individuell process där varje elev har olika sätt att ta till sig kunskap. Grupparbeten kan också vara en värdefull del av lärandet då de främjar kunskapsutbyte och samarbetsförmåga. Det är dock viktigt att notera att traditionella föreläsningssalar med storleken på en hel klassrum kan vara ineffektiva för att främja lärandet.
För att främja individuellt lärande bör utformningen av undervisningslokaler anpassas. Istället för att ha stora föreläsningssalar där eleverna passivt tar emot information bör lokalerna designas för att främja interaktion och individuell inlärning. Det kan vara fördelaktigt att genomföra föreläsningar för hela årskurser istället för enskilda klasser, vilket skapar en mer inkluderande och engagerande lärmiljö.
En annan aspekt av att förbättra individuellt lärande är att optimera användningen av lärarresurser och minska kostnader. Genom att utnyttja teknologi och distansundervisning kan lärare fungera som "distanslärare" och nå elever på olika platser. Dessutom kan lärare agera som mentorer för individuell uppföljning och handledare för både individuella elever och grupper. Denna anpassning kan leda till en mer effektiv och kostnadseffektiv skola.

Open Source kursmaterial
En viktig faktor för individuellt lärande är tillgången till högkvalitativt pedagogiskt material. Det är en utmaning för enskilda lärare och skolor att utveckla och tillhandahålla sådant material på egen hand. Här kan Open Source-kursmaterial spela en viktig roll. Genom att utveckla pedagogiskt material baserat på Open Source-principer kan resultatet delas fritt och vidareutvecklas av andra. Detta underlättar spridningen av kunskap och minskar kostnaderna för utbildningsmaterial.

Folkbildning
Inom området för folkbildning finns det ett tydligt behov av grundläggande kunskap om hållbarhet, särskilt när det gäller livsmedel och mat. Det råder ofta förvirring och olika åsikter om vad som verkligen är hållbart och miljövänligt. För att möta detta behov bör det finnas en online-plattform som kan fungera som en kunskapsresurs för ungdomsskolan och folkbildningen. Genom att tillhandahålla lättillgänglig och tillförlitlig information kan denna tjänst hjälpa till att sprida kunskap om hållbarhet och främja ansvarsfulla val.

FoU-området - systematisering av kunskap
Inom forskning och utveckling är det viktigt att systematisera kunskap för att skapa en mer heltäckande bild av samband och förhållanden. Ett initiativ som kan främja detta är etablerandet av ett kunskapscentrum för scenariospel och beslutstöd. Genom att erbjuda doktorandkurser inom detta område kan forskningen fokusera på att bygga och förbättra modeller som kan ge en mer nyanserad förståelse för komplexa samband. En lämplig plattform för detta kan vara Future Solutions Labs grundkod, som kan tillhandahållas som Open Source för att främja samarbete och kunskapsutbyte.
En resurs på nätet!

Vill du delta? Läs mer här!

Kunskapsspridning – på nätet

Instruktioner - längst ner!


Sammanfattning

Hållbarhetskunskap blir allt mer betydelsefullr i samhället i sin helhet. Tyvärr saknas det idag en verkligt omfattande och väl sammanhängande kunskapsbas som täcker hela hållbarhetsperspektivet, med utgångspunkt i de förutsättningar som både planeten och vi själva har skapat. Det är också viktigt att inte bara sprida kunskap, utan även skapa förståelse. Trots att vår förmåga att omställa oss och leva på ett mer hållbart sätt har blivit en av de mest avgörande framtidsfrågorna, så finns det ännu ingen sådan resurs som är riktigt bra.
Hållbarhetsinitiativet är ett oberoende nätverk som strävar efter att skapa en sådan onlineplattform och vi letar nu efter personer som vill delta och bidra. Så frågan är: Vill du vara med och bidra?Processen att skapa förutsättningarna har börjat - och vi hoppas att du vill delta!Vill du vara med? Klicka och välj här!
För att göra detta möjligt krävs stöd i form av resurser, kunskap, idéer och engagemang för att både formulera en välutvecklad projektbeskrivning och skapa de nödvändiga förutsättningarna.
Ett konkret och första steg du kan ta är att visa ditt deltagande genom att åtminstone närvara på "matchen" och heja på (1). Dessutom kan du meddela om du också vill vara aktivt involverad i själva genomförandet (2).

1. Jag befinner mig på läktaren och hejar på!
Jag stödjer detta initiativ genom att ha mitt namn med på listan över stödjande personer som kommer användas vid presentationer och för att söka stöd och finansiering. Jag bidrar genom att ge tips och feedback.

2. Jag vill vara med på plan!
Det vill säga, jag vill delta i planeringen och/eller genomförandet. Den specifika rollen jag kan ta kommer att klargöras under planeringsprocessen när projektets förutsättningar och plan finns på plats. Fram till projektstart kommer jag att bidra med min kunskap och erfarenhet. Vänligen ange också i formuläret nedan på vilket sätt eller med vilka resurser du vill bidra.
Om du väljer alternativ 2 kommer du även att inkluderas i alternativ 1 som stödjande person.


Fyll i dina uppgifter nedan samt om du vill delta i 1, 2.


Vi behöver ditt namn.
Vi behöver din e-post
Ange ditt telefonnummer!
Ange ditt telefonnummer!
Ange ditt telefonnummer!
Ange hur du vill vara med!
This field is required
Stacks Image 5


Inledning och bakgrund

Under de senaste 200 åren har vi människor utvecklat ett sätt att leva som har resulterat i fantastiska framsteg och fördelar. Men under de senaste 10-15 åren har det blivit alltmer uppenbart att dessa framsteg även har medfört en mängd problem. Problemen hotar nu vår förmåga att tillfredsställa våra grundläggande behov, även här i Sverige. Problem som tidigare främst funnits i andra delar av världen har nu börjat påverka oss på närmare håll. Vi kan se att vårt nuvarande system inte fungerar varken globalt, nationellt eller lokalt. Det knakar överallt. Klimatförändringar, pandemier och militära konflikter som Rysslands angrepp på Ukraina har accelererat denna utveckling, och våra ledare verkar ofta handfallna och fokuserar mest på att hantera symptomen. Det har blivit tydligt att vårt sätt att leva inte är särskilt hållbart, tvärtom. Vi befinner oss i en situation där vi är nära "tre måltider från anarki".


Stacks Image 88
En av de stora utmaningarna vi står inför är bristen på kunskap och förståelse, både bland allmänheten och beslutsfattare. Detta kunskapsgap är faktiskt en av de huvudsakliga orsakerna till att vi hamnat i denna situation. Vi har helt enkelt inte förstått konsekvenserna av våra handlingar. Nu befinner vi oss i en värld där vår nuvarande syn och system inte kommer att vara hållbara på lång sikt.

Hållbarhet, både i naturen och i det samhälle vi har skapat, är komplicerat och tidsmässigt mycket längre än nästa finansieringsrunda, kvartalsrapport eller politiska val. Det mest hållbara valet är inte alltid det uppenbara. Historiskt sett har vi saknat kunskap, och vi fortsätter att sakna kunskap, vilket resulterar i brist på insikt och förståelse som krävs för att ändra vårt beteende. Skillnaden nu jämfört med tidigare är att vi faktiskt har mer kunskap än tidigare, men det är svårt att sprida den och få den att påverka våra beslut, både på individ- och samhällsnivå. Människor har en tendens att ignorera problem och hoppas att de löser sig själva, särskilt om de nödvändiga förändringarna är obekväma.

För att möta dessa utmaningar har Hållbarhetsinitiativet nyligen lanserat en unik webbplats som tar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågor med en svensk utgångspunkt. Detta valdes eftersom det är där vi kan göra en verklig påverkan. Vi har beskrivit förutsättningar, samband och genomfört analyser samt presenterat konkreta åtgärdsförslag som fokuserar på de mest grundläggande mänskliga behoven, såsom livsmedel, vatten, näringsämnen och energi. Dessa behov är universella, oavsett var vi befinner oss på planeten. Webbplatsen innehåller också förslag relaterade till bostäder, transport och mer.

Du kan bidra och hjälpa till!

Stacks Image 96

Kunskapsresurs
Vi vill nu skapa en kunskapsresurs på internet som omfattar alla aspekter av hållbarhet och hållbar samhällsförändring. Resursen ska vara så heltäckande som möjligt eftersom allt hänger samman. Den kommer att vara tillgänglig för alla som vill eller behöver öka sin kunskap. Den kommer att rikta sig till både ungdomar och vuxna och kommer att kontinuerligt uppdateras genom olika samarbeten.

Resursen kommer inte bara att fokusera på procentsatser, regler och lagar eftersom dessa oftast är resultatet av kompromisser och ständigt föränderliga. Istället kommer den att vara en gratisresurs baserad på öppen källkod och bygga på följande grundläggande principer:
• Vi har bara en planet.
• Lokala perspektiv måste stärkas.
• Hållbarhet börjar hos individen.
• Komplexa problem är sammankopplade.
• Vi behöver tänka på minst 100-års perspektiv.

Dessa ord kan verka uttjatade, men de är fortfarande relevanta om vi tar oss tid att verkligen förstå vad de innebär och vilka praktiska konsekvenser de har i vårt dagliga liv.

Målet är att alla ska ha tillgång till livsmedel, vatten, bostäder, trygghet och möjligheter till utveckling i ett hållbart samhälle. Den nyligen lanserade webbplatsen fokuserar främst på fysiska hållbarhetsfrågor som regleras av naturlagar och processer i naturen. En framtida kunskapsresurs måste även inkludera andra perspektiv som social och ekonomisk hållbarhet. Spridning av kunskap om hållbarhet på bred front, genom folkbildning, är avgörande för att människor ska förstå och kunna bidra positivt till de nödvändiga förändringarna, oavsett politiska mål och högtidliga tal. Det är särskilt viktigt med tanke på att alla inte kommer att uppleva dessa förändringar på ett positivt sätt.

Vår ambition är att skapa en kunskapsresurs som behandlar alla tänkbara aspekter av mänsklig verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi vill inkludera allt från makro till mikronivå, från global till lokal nivå, och beskriva de samband vi känner till. Denna kunskapsresurs kommer att kontinuerligt uppdateras genom organiserat och strukturerat samarbete med de kunskapsresurser och forskning som redan finns i samhället. Tekniken för att genomföra detta finns tillgänglig, och idag förstår och använder de flesta av oss tekniken samt har tillgång till den som behövs.

Skolans värld är en viktig arena för att sprida kunskap om hållbarhet. Genom att utnyttja teknikens möjligheter och kombinera dem med ungdomsutbildningens unika potential och allmänhetens växande insikter kan vi bidra till att utveckla en grundläggande förståelse för hållbarhet och stärka långsiktiga hållbarhetsvärderingar som bygger på planetens förutsättningar, naturlagar och respekt för vår omgivning. Målet är att erbjuda fakta, uppgifter, övningar, inspiration, lärarstöd och möjligheter att själv publicera och kommunicera. Både pedagogiken och innehållet är viktiga. Vi behöver stöd och samarbete med lärare och skolor för att utveckla resursen utifrån skolmiljön och samhällets krav på utbildningen. Allt material som publiceras kommer att vara baserat på öppen källkod.


Hållbarhetsinititivets roll
Hållbarhetsinitiativet är en lämplig organisation för att genomföra detta projekt eftersom de redan har den grundläggande kunskapen, erfarenheten, viktiga kontakter och flexibiliteten som krävs. Dessutom är de inte kopplade till specifika intressen eller partipolitiska grupper. Deras lojalitet ligger i att främja en hållbar samhällsutveckling, inte i att skydda särskilda intressen som arbetstillfällen, tradition, ekonomi, teknik, vinster eller politisk korrekthet.

Denna tjänst kommer att vara fristående och inte bero på statliga bidrag. Vi har inte tid att vänta eftersom ökad kunskap är en förutsättning för att lyckas med de långsiktiga förändringar som behövs. Vi behöver stöd, engagemang, nätverkande, tips, input och synpunkter på den projektbeskrivning som håller på att växa fram. Dessutom söker vi stöd genom namn som ställer sig bakom projektet och visar sitt stöd. Dessa människor är med på läktaren och hejar på dem som är på planen.Status idag
Hållbarhetsinitiativet spelar en central roll i detta projekt. Vi är i början av processen och behöver identifiera och hantera de praktiska förutsättningarna för deltagande så snart som möjligt. Vi har redan mycket material, idéer och tankar, men det finns många praktiska och strategiska frågor som behöver lösas. Hållbarhetsinitiativet är ett nätverk som samlar energi och engagemang där det finns, särskilt kring den ambition som beskrivits. Vi är inte en fast organisation som behöver finansiering, så resurserna kan fokuseras på innehållet och inte på att hantera personal och byråkrati.

Sammanfattningsvis behöver vi en omfattande Open-Source baserad kunskapsresurs om hållbarhet som är tillgänglig för alla. Den måste vara bred i sin täckning, aktuell och användbar på olika nivåer, från individ till samhälle. Genom att sprida kunskap och förståelse kan vi bättre hantera de utmaningar vi står inför och arbeta mot en mer hållbar framtid.Anmäl dig nedan!
För att göra detta möjligt krävs stöd i form av resurser, kunskap, idéer och engagemang för att både formulera en välutvecklad projektbeskrivning och skapa de nödvändiga förutsättningarna.
Ett konkret och första steg du kan ta är att visa ditt deltagande genom att åtminstone närvara på "matchen" och heja på (1). Dessutom kan du meddela om du också vill vara aktivt involverad i själva genomförandet (2).

1. Jag befinner mig på läktaren och hejar på!
Jag stödjer detta initiativ genom att ha mitt namn med på listan över stödjande personer som kommer användas vid presentationer och för att söka stöd och finansiering. Jag bidrar genom att ge tips och feedback.

2. Jag vill vara med på plan!
Det vill säga, jag vill delta i planeringen och/eller genomförandet. Den specifika rollen jag kan ta kommer att klargöras under planeringsprocessen när projektets förutsättningar och plan finns på plats. Fram till projektstart kommer jag att bidra med min kunskap och erfarenhet. Vänligen ange också i formuläret nedan på vilket sätt eller med vilka resurser du vill bidra.
Om du väljer alternativ 2 kommer du även att inkluderas i alternativ 1 som stödjande person.


Fyll i dina uppgifter nedan samt om du vill delta i 1, 2.


Vi behöver ditt namn.
Vi behöver din e-post
Ange ditt telefonnummer!
Ange ditt telefonnummer!
Ange ditt telefonnummer!
Ange hur du vill vara med!
This field is required
Stacks Image 5

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!