Att förändra samhället – våra förslag

Sammanfattning – Samhället
• Förändra samhället genom åtgärder på olika nivåer, stora och små.
• Förändra kunskap, beteenden, beslut, regler och lagstiftning.
• Säkerställ att myndigheter inte hindrar hållbar utveckling.
• Utvärdera samhällets stöd till innovationsverksamhet.
• Använd teknik för bättre beslutsunderlag.
• Finansiera och stödja marknadsintroduktion av innovationer.
• Etablera investeringsfonder för innovation och kommersialisering.
• Hantera FoU-relaterade innovationer genom licensiering.
• Skapa nya inkubatorer för snabbare marknadsintroduktion.


Förslag – Andra områden

För att förändra samhället behövs åtgärder på olika nivåer, både stora och små. Det handlar om att förändra kunskap, beteenden, beslut, regler och lagstiftning, samt att säkerställa att myndigheter och andra statliga verktyg inte hindrar en hållbar utveckling. För närvarande saknas en oberoende utvärdering av samhällets stöd till innovationsverksamhet, vilket kostar skattebetalarna miljarder kronor årligen i skattemedel, i hopp om att forma framtidens lösningar.

Dessutom behöver beslutsfattare dra nytta av teknikens möjligheter för att få bättre beslutsunderlag. Slutligen måste vi utforska fler former för att testa nya, långsiktiga och hållbara lösningar, med hänsyn till det faktum att "vi har bara en planet".
Utvärdering av ”förändringsarbetet”
Det behövs en högnivåutvärdering med fokus på hela "förändringsagendans behov" istället för att basera den på pengautdelning och politiskt styrd innehållsmässig agenda.

Finansiering och stöd behövs för stegen mot marknadsintroduktion, vilket bör tydliggöras och inriktas på Proof-of-Concept, mätningar och pilotprojekt.
Det är viktigt att etablera investeringsfonder istället för att förlita sig enbart på bidrag. Dessa fonder kan vara disciplininriktade och på sikt byggas upp genom privat kapital.

Fonderna bör kunna fungera i tidiga skeden där projektmedel kopplas till kommersialisering och återinvestering i kommersialisering på ett nytt sätt.

FoU-relaterade innovationer bör i första hand hanteras genom licensieringsförfaranden istället för att stödja egna etableringar genom forskarägda företag.

Det behövs nya och alternativa inkubatorer som direkt involverar företag som kan ta prioriterade innovationer till marknaden genom licensiering och utveckling av produkter för marknadsintroduktion.
Scenariopel - Future Solutions Lab
Vi har en unik möjlighet att utveckla ett beslutstöd genom scenariospelet Future Solutions Lab. Detta beslutstöd kommer att koppla samman förutsättningarna för regioner och nationer med en global utblick, och sedan pröva dem med utgångspunkt i målstrategier. Resultatet kommer att vara utvecklingen av lokala planer som optimerar möjligheterna att implementera de scenarier och lösningar som vi föreslår.

Vårt huvudfokus är att lösa människors grundläggande behov av livsmedel, boende, omsorg och samtidigt utveckla ett nytt samhälle som har rätt lagstiftning, regelverk och en effektiv användning av beskattning. Dessutom kommer vi att undersöka hur vi kan skapa ett finansiellt ramverk och finansieringslösningar som möjliggör både omställning och långsiktig hållbarhet under en hundraårsperiod.

Syfte och översikt

Konceptet Future Solutions Lab bygger på metoder och verktyg som ursprungligen utvecklades av Försvarshögskolan för det svenska försvaret och har sedan vidareutvecklats av industrin. Syftet är att använda dessa verktyg och metoder för att utvidga modeller och utnyttja grunddata för att analysera komplexa verkligheter. Genom att betrakta olika frågeställningar som en helhet ges möjligheten att behandla dem på ett sammanhängande sätt. Dessa allmängiltiga verktyg möjliggör också mätning av hållbarhet genom användning av hållbarhetsindikatorer. Genom att analysera lokala händelser som leder till globala mönster kan hållbarhetsmålen testas innan planer genomförs.

Scenariospelen baseras på konceptet "En plan för ett hållbart robust samhälle i ett globalt perspektiv" och representerar en långsiktig hållbar utveckling. Scenarierna ger underlag för att formulera strategier som sedan omvandlas till planer och spelas ut i de utvecklade systemen. Genom spelen kan olika prioriteringar optimeras för att uppnå robusthet och motståndskraft under en tidsperiod på 100-150 år.

Viktiga förutsättningar i spelen är jordens begränsade tillgång till råvaror och de naturlagar som styr dessa. Särskilt viktiga resurser är odlingsarealer, vatten och energi. Det är viktigt att notera att den energi som kommer från fossila bränslen inte kan ersättas.

En möjlig konsekvens av en minskning i produktion och konsumtion är en begränsad ekonomisk rörlighet, vilket kan leda till minskade skatteintäkter. Idag finns det många hushåll i Sverige som är beroende av bidrag, och detta kräver andra socioekonomiska lösningar för att kunna upprätthålla utbildning, vård och andra gemensamma behov.

Genom att använda spel med olika strategier och scenarier kan konsekvenserna och resursförbrukningen över en lång tid, 100-150 år, visualiseras. Det ger också möjlighet att jämföra verkliga data med simuleringar av data för individuella spelare och deras effekter på global hållbarhet. Därigenom kan verkliga hållbarhetsindikatorer jämföras med de spelade. Dessa indikatorer kan grupperas i tre huvudklasser: statiska index, dynamiska index och risk- och känslighetsindex.

Exempel på frågeställningar som behandlas i spelen berör Sveriges beroende av både lokala och globala resurser. Detta medför olika effekter på:
• Balansering och optimering av livsmedelsproduktion utifrån användning av växtnäring och vattenresurser.
• Kvalitativ förbättring och implementering av system för att minska vattenförbrukning och främja näringsämnenas kretslopp.
• Minskning av energiförbrukningen för uppvärmning av fastigheter genom användning av elektricitet eller varmvatten.
• Minskning av transportbehovet och utveckling av smartare transportsystem som integrerar ny teknik och logistiksystem.
• Säkerställande och samverkan av kritisk infrastruktur, inklusive el, telekommunikation, vatten och energisystem.
• Införande av nya ekonomiska modeller och finansiella instrument samt de socioekonomiska lösningar som krävs för detta.
• Framtida anpassningar av lagstiftning och regelverk med tanke på den här utvecklingen.
• Implementeringsplan och kostnader för dessa åtgärder.

Frågeställningarna kan naturligtvis omformuleras och prioriteringarna kan anpassas för att optimera spel-systemet enligt behov.
Frikommuner – medel för nytänkande
Vi behöver omarbeta vår tankeprocess och fatta rätt beslut. Det är avgörande för vår framtid att tänka både fritt och korrekt. För närvarande är vi bundna av gamla lagar, regler och sätt att göra saker, vilket hindrar oss från att tänka fritt och fatta rätt beslut baserat på faktiska förutsättningar, både på kort och lång sikt.
Det är viktigt att vi förstår de faktorer som begränsar oss, såsom jordens resurser, vad vi kan odla och skörda från marken, skogen och havet, och hur vi kan använda dem på ett hållbart sätt.

Vi vet att vi måste producera livsmedel, bygga strukturer med lång livslängd - helst 300 år - och att vi har begränsningar när det gäller energi- och råvaruförbrukning för uppvärmning, varmvatten, transporter och industri. Ändå fortsätter vi att agera som om ingenting har hänt och fortsätter med samma gamla metoder.

Den offentliga sektorn växer och avgifter höjs lavinartat för administration, service, VA- och avfallshantering. Det byggs nya administrativa byggnader, skolor som endast används på dagtid och sjukhus i en accelererande takt. Man bygger allt från logistikcenter till att locka till sig företag som batterifabriker och datahallar. Vi uttömnar våra naturresurser på en generation, och allt för att uppnå "tillväxt", men till vilken nytta när vi driver allt mot en ohållbar situation?

Det är självklart att detta inte kan fortsätta. I vår plan för ett hållbart och robust samhälle presenterar vi förutsättningar och diskuterar förslag till mål och strategier. Vi anser att vi måste anpassa lagstiftning, regelverk och beskattning till de verkliga förutsättningarna för framtiden.
Problemet är tvåfaldigt: För det första strider en del av de åtgärder vi föreslår mot de etablerade sätten att bygga, organisera VA- och energisystem, samt äga och hantera allt från transporter till boende och gemensamma funktioner som vård, teknik och livsmedelsproduktion. Vi behöver tänka nytt och bryta med det gamla för att uppnå hållbarhet i samhället.


  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!