Individens ansvar i framtidens utmaningar

Mer om Människan och samhällsutvecklingen

Under de senaste åren har vi ställts inför olika typer av kriser. Pandemin och den ryska aggressionen mot sina grannländer har tydligt visat att samhället, inklusive politiker och den offentliga sektorn, inte kan lösa allting, även om de försöker framställa det så. Framtiden handlar inte om att få mer resurser, obegränsade råvaror och perfekta myndigheter - tvärtom. Därför måste vi som individer ta och få ett större ansvar i allmänhet, särskilt när det gäller kritiska aspekter som vår bostad och tillhandahållandet av vatten och energi. Det lokala perspektivet och det personliga ansvaret behöver stärkas.

Vi anser att ägande av bostäder och gemensamma vatten- och energisystem bör ske genom nya modeller för andelsägande och upplåtelseformer. Vi behöver utveckla nya ersättningssystem för sociala insatser som kan inspireras av utländska exempel och som bygger på lokal ekonomi och "banklösningar" baserade på delägarskap av de som använder banken och de specifika systemen som banken stöder.

Samtidigt måste ett nytt samhällskontrakt växa fram, med individens rättigheter som utgångspunkt, vilket måste få genomslag i alla sammanhang.
För att skapa förutsättningar och den nödvändiga kraften för förändring behöver vi en ny typ av folkbildning som ger insikt om våra förutsättningar, de utmaningar vi står inför och de möjligheter som finns.


  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!