Energi – våra förslag

Sammanfattning Energi
Generella åtgärder för att minska beroendet av fossila bränslen och främja hållbarhet:
• Minska energibehovet inom byggande, transport, el och bränsleanvändning.
• Främja lokal produktion och konsumtion för att minska transporter.
• Satsa på småskaliga och effektiva energisystem i fastigheter.
• Ersätt fjärrvärme med småskaliga kretsloppssystem för värmeåtervinning.
• Använd hybrid solpaneler, berg- och markvärme för ökad energieffektivitet.

Förslag för att säkerställa funktionen av VA, värme och kommunikationssystem:
• Bygg ett separat Always-On-system som drivs av el oberoende av det befintliga elnätet.
• Överväg detta system som en elektrifieringslösning i länder med svåra genereringsfaciliteter.
• Framtidens elnät bör vara mer lokaliserade och förnybara energikällor bör användas.
• Småskalig fjärde generationens kärnkraft kan vara en möjlig energikälla.

Minskning av användning av energikrävande material och åtgärder inom el- och energiområdet:
• Överväg användning av alternativa byggmaterial som trä och halm.
• Sträva efter att avpolitisera el- och energiområdet och avskaffa komplexa strukturer.
• Inför direkt beskattning av företag som inte agerar hållbart.
• Minska beroendet av fossila bränslen inom transport genom övergång till bio-baserade bränslen och experimentella alternativ.
• Överväg användning av biooljor och biogas inom processindustrin.
• Avveckla el-handelsbolag som inte bidrar med värde och främja ökat andelsägande.

Förslag för el-området:
• Undvik nya storskaliga projekt innan generering och nätutbyggnad har skett.
• Omfördela beskattningen för att inkludera industrins del av centrala nät och andra kostnader.
• Ta bort momsen på el och avskaffa komplexa prisstrukturer.
• Avveckla elhandelsbolag utan egna genereringsfaciliteter.
• Satsa på planerbara småskaliga genereringsresurser.

Övergång till effektivare total energianvändning:
• Minska överanvändning av energi genom användning av förnybara resurser och effektiva system.
• Främja återvinning av varmvatten och använda hybrid solpaneler och berg- och markvärme.
• Minska transportbehovet genom närproduktion och samlogistik.
• Utforska alternativa bränslen inom transport.
• Överväg användning av biooljor och biogas inom processindustrin.
• Minska energianvändningen inom jordbruk och utforska alternativa transportmetoder inom flyg och sjötransporter.

Förslag – Andra områden

Vi kommer inom överskådlig framtid givet dom begränsningar som finns inte kunna ersätta den energi som kommer från fossila bränslen med något annat. Vi måste arbeta för att minska vårt energibehov i alla aspekter av samhället. Det innefattar byggande, transport, samt användning av el och bränslen. Genom att främja lokal produktion och konsumtion kan vi minska behovet av transporter. I nyproduktion och vid renoveringar bör vi satsa på småskaliga och effektiva energisystemlösningar för fastigheter. Fjärrvärme kan ersättas med småskaliga modulara kretsloppssystem som främjar återvinning av värme. Hybrid solpaneler, berg- och markvärme kan också användas för att maximera energieffektiviteten.

För att säkerställa funktionen av VA (vatten och avlopp), värme och kommunikationssystem kan vi överväga att bygga ett separat Always-On-system som drivs av el separat från det befintliga elnätet. Detta system kan också fungera som en elektrifieringslösning för länder där traditionella system med topplast inte är möjliga att bygga från stora genereringsfaciliteter. Framtidens elnät kan vara mer lokaliserat med lastbalansering på mindre geografiska områden, vilket möjliggörs genom lösningar som kan omfatta en radie på en kilometer och lokal produktion från förnybara energikällor. För industrier och högförbrukande aktörer kan småskalig fjärde generationens kärnkraft vara en möjlig energikälla.

För att minska behovet av energikrävande material som cement och betong bör vi också överväga att använda alternativa byggmaterial som trä och halm i större utsträckning.

Inom el- och energiområdet bör vi sträva efter att "avpolitisera" det och avskaffa komplexa konstruktioner såsom prisområden som kan leda till spekulation. Marknadsprissättning bör ersättas med mer transparenta metoder och utsläppsrättssystemet bör avvecklas. Istället kan vi överväga en direkt beskattning av företag som inte agerar hållbart samtidigt som vi inför skattelättnader för investeringar och förbättringar inom hållbarhet. Det är viktigt att säkerställa att eventuella extra kostnader inte belastar medborgarna i onödan.

Inom transportsektorn är det avgörande att minska användningen av fossila bränslen. Vi kan se en övergång till olika varianter av bio-baserade bränslen såsom Hydrerad Vegetabilisk Olja (HVO), Etanol, biogas/naturgas (CNG) och flytande naturgas (LNG). Det pågår också experimentella satsningar på vätgas och el/batteridrivna fordon.

Inom processindustrin har traditionellt sett kol, fossil olja, naturgas och elektricitet använts som energikällor. Det är viktigt att dessa industrier överväger övergång till förnybara alternativ, såsom biooljor och biogas. Övriga industrier är också stora elanvändare och bör arbeta för att minska sin energiförbrukning.

Vi bör avveckla el-handelsbolag som inte bidrar med värde till kunderna utan bara ökar kostnaderna. Ökat andelsägande och kontroll över nät och andra faciliteter är önskvärt för att säkerställa att vi har en hållbar och effektiv energiförsörjningssystem.


Förslag för el-området

Målet för den nödvändiga stabiliseringen måste vara en systemteknisk och ekonomisk stabil situation. Detta gäller i Sverige, EU och egentligen globalt. Många länder har och kommer att ha stora problem vid övergång och minskning av energianvändningens, från den fossila oljans, gas och kolets beroende i framtiden.


Nedanstående strategi och plan:

Planen som är långsiktig innefattar följande:
1 Innan nya storskaliga projekt inna generering och nätutbyggnad skett, där industrin måste bära sin andel av alla kostnader.
2 Beskattning omfördelning så att industrin bär sin andel av centrala nät och andra sär- och samkostnader .
3 Borttagande av moms på el, avvecklande av prisområden och prismodellerna från EU, övergång till normal prissättning utgående från Open Book principer
4 Avveckling av rena elhandelsbolag som inte har egna genereringsfaciliteter av betydelse för elnätet då de enbart fördyrar för konsumenten
5 Enbart satsning på planerbara genereringsresurser där småskalighet och robusthet blir viktiga inslag

Övergång till effektivare total energianvändning


Generellt kan vi konstatera att vi överutnyttjar energi i alla former idag: olja, gas och kol samt el har gjort att vi blivit beroende och dessutom har vi gjort mycket ineffektivt eftersom energin varit billig. Allt som är förnybart är begränsat såsom skogen och råvaror som växer på marken som i utbyte mot livsmedel kan odlas till biogas och biooljor. Avfall  har varit en viktig energiresurs för uppvärmning men volymerna minskar i takt med återbruk.

Detta medför att vi måste minska energianvändningen och noga välja system och användning av de begränsade resurser som finns - framför allt de förnybara råvarorna.

Detta gäller allt: Uppvärmning av fastigheter, varmvatten, i processindustrin och inte minst i transporter.

- Uppvärmning och varmvattenproduktion: minskning av energianvändningen genom återvinning av varmvatten genom separation av gråvatten och svartvatten lokal i fastigheterna. införde av hybrid solpaneler och berg och markvärme samt bättre byggnationer som minskar energibehovet genom nygamla sätt att bygga i trä och halm med självventilerande konstruktioner.
- Transporter: Minskande av mängden transporter generellt genom övergång till närproduktion till närkonsumtion med början av livsmedel. Utveckling av samlogistik av persontrafik, gods, post och livsmedel ut till fastigheterna i ny ”kollektivtrafik"fordon, fartyg och flyg här används uteslutande fossil olja  i olika kvaliteter samt att det finns begränsningar i möjligheten att tillverka detta bränsle
- Jordbrukets behov, för reservkraft, för försvaret och kritiska transporter: Produktion av biogas till syntetisk diesel se göra förslag för utveckling av jordbruket HÄR
- Flyg: övergång till luftskepp är särskilt intressant.
- Fartyg: övergång till vind/segel i nya kombinationer
- Processindustrin: energieffektivisering och rätta munnen efter tillgången
- Industriella verksamheter i övrigt: energieffektivisering och rätta munnen efter tillgången

En översyn av beskattning måste även ske.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!