Genomförande och finansiering

Välj område:
Om våra förslag

Mycket av det vi föreslår hänger samman, man kan inte hantera energi för sig transporter, boende eller hur vi hanterar resurser som mark- och skog. Ytterst handlar det om att samhället och de 5 miljoner hushållen i Sverige skal kunna bära kostnaderna för framtidens hållbara robusta samhälle.

Scenariospel och modellering spelar här en viktig roll, där variabler också utgörs av beskattning, regelverk och lagstiftning. För att skapa möjlighet till att införa nya lösningar behöver vi kunna göra undantag från existerande lagstiftning. Detta kan ske genom införande av sk frikommuner.


Scenariospel - Future Solutions Lab, FSL för hantering av komplexa utmaningar

Detta system baseras på tidigare av Försvarshögskolan utdelade metoder och kod som idag vidareutvecklats. Konceptet FSL innefattar de scenarier med mål strategier och lösningar vi beskriver här som har som mål resurssnålhet, och tillvaratagande av kritiska resurser för lång tid. De förutsättningar som finns såväl globalt som för Sverige/lokalt ligger också med, baserat på strategin robust, småskaligt och närproducerat till närkonsumerat för att optimera bl a transporter och tillförlitlighet i leveransförmåga.
Huvudmålet på kort sikt är garantera och utveckla produktionen av livsmedelsförsörjning och de därtill kopplade behoven av utsäden, växtnäring, bränsle, el och telekom. Genom detta behövs nya lösningar för boende och transporter och service på landsbygden.

Utmaningarna ligger i hantering av skog och mark för olika ändamål som konstruktionsvirke, energi och livsmedelsproduktion över tid. Tekniska system mm kommer att behöva anpassas till längre livslängd, underhållbarhet och resurssnålhet.Frikommuner som medel för nytänkande

Vi måste tänka om och tänka rätt
Att tanka både fritt och rätt är avgörande får vår framtid. Vi sitter fast i gamla lagar, regelverk och sätt att göra saker. Detta hindrar oss från att me de faktiska och baserat på verklighetens förutsättningar tänka fritt och ta rätt beslut såväl på kort som lång sikt.

Vi behöver förstå dessa förutsättningar som jordens begränsningar, vad vi kan odla och skörda från mark, skog och sköra och hav och detta skall användas till.

Vi vet ju att vi måste kunna producera iivsmedel, bygga rätt, helst med 300 års livslängd, och att vi har begränsningar vad gäller energi- och råvaruanvändning användning på olika sätt till uppvärmning, varmvatten, transporter och industrin.. Ändå fortsätter vi som inget hade hänt och gör som "vi "alltid gjort.

Offentlig sektor växer och man höjer avgifter som aldrig förr för administration, service och inte minst VA- och avfallshantering. Dessutom bygger man ny administrationsbyggnader, skolor som bara kan användas dagtid, sjukhus i allt ökande takt, Man bygger för allt från logistikscentra till att locka till sig nya ting som batterifabriker, datahallar, öppna gruvpr för att ta ut det sista av våra naturtillgångar på en generation där "tillväxt" är målet, för vad, när vi vi kört allt till en ohållbar situation?


Självfallet kan inte detta fortsätta.

I vår plan för ett hållbart robust samhälle ges förutsätting och egentligen icke diskuterar förslag till mål och strategi. Vi menar att vi måste sätta variabler på just lagstiftning och regelverk samt beskattning givet de verkliga förutsättningarna för framtiden.

Problemet är tvådelat, en del av läsningarna vi förslår går stick i stäv med gängse sätt att bygga, etablera VA- och energisystem, organisera och äga allt från transporter till boende och gemensamhetssfunktioner som kolor vore och omsorg, teknik och livsmedelsproduktion, människor emellan.

Vår plan kräver såväl en genomförarorganisation som finansiering. Detta är inte myndighetsutövande av den kan inte hanteras med olika investeringsbidrag.
Vi behöver nya typer av finansiella instrument och investeringsfonder som beskrivs summariskt i avsnittet Ekonomiska modeller.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!