Infrastruktur – våra förslag

Sammanfattning – Infrastruktur
• Sveriges infrastrukturer utvecklades med ångmaskinen, järnvägen och fartyg vid slutet av 1800-talet.
• Järnvägen ersatte fartygstrafiken och spelade en viktig roll för inrikes transporter.
• Vatten- och avloppssystem byggdes enligt engelsk förebild på 1900-talet.
• Vägnätet utvecklades parallellt med fordonens framsteg efter andra världskriget.
• Spårbunden trafik blev det första kollektiva transportsystemet i städer under första halvan av 1900-talet.
• Flyget växte efter andra världskriget, och flygplatser byggdes över hela landet.
• Elnätet gick från fossila bränslen till förnybar energi under 1900-talet.
• Telekommunikation utvecklades från optiska telegrafer till telefonnät och senare till internet.
• Bank- och betalsystem samt IT-verksamhet utvecklades under första hälften av 1900-talet.
• För att säkra infrastrukturer krävs prioriterad underhåll, säkerhetsåtgärder och särskild organisation.


Förslag – Andra områden

Utvecklingen av Sveriges infrastrukturer kan kopplas till framväxten av ångmaskinen, järnvägen och fartygsutvecklingen vid slutet av 1800-talet. Vatten- och sjötransporter möjliggjorde tillväxten av städerna och utbyggnaden av hamnar och järnvägar. Delar av det svenska järnvägsnätet i norr byggdes med franska medel för att köpa timmer till Paris efter bränderna.

Stacks Image 30
Järnvägen spelade en viktig roll för transporter inom landet och ersatte en del fartygstrafik.
Vatten- och avloppssystem byggdes efter engelsk förebild på 1900-talet. Vägnätet utvecklades parallellt med fordonens framsteg och byggdes ut snabbt efter andra världskriget, vilket ledde till förändringar i städer och samhälle.

Spårbunden trafik utvecklades och blev det första kollektiva transportsystemet i städer under första hälften av 1900-talet.
Flyget började växa efter andra världskriget, och flygplatser byggdes i hela Sverige under 1900-talet.
Elnätet byggdes gradvis från förra sekelskiftet och gick från fossila bränslen till vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solenergi. Elektriciteten blev grundläggande för modern kommersiell verksamhet och samhällsfunktioner, särskilt med datorisering och elektronikutveckling på slutet av 1900-talet.

Fjärrvärme och elnätets utbyggnad ersatte ved, kol, koks och stadsgas i städerna under slutet av 1900-talet.
Telekommunikation utvecklades från optiska telegrafer på 1700-talet till trådbundna telegrafnät och sedan telefonnät i slutet av 1800-talet. Radio- och elektronikteknik banade vägen för modern telefoni. Dator- och elektronikutveckling skedde under senare delen av 1900-talet. Internet introducerades mot slutet av 1990-talet och fibernät började byggas ut.

Bank- och betalsystem utvecklades under första hälften av 1900-talet, och IT-verksamheten tog fart med datatrafikmöjligheterna. Distribution av TV skedde genom kabel-TV-nät och internet introducerades runt år 2000. Internet hade stor inverkan på e-handel, verksamhetssystem och mediavärlden.


För att säkra och underhålla befintliga infrastrukturer krävs prioriterad underhåll, särskilt för vägar och järnvägar. Samhällskritiska infrastrukturer måste också säkras med nya lösningar, redundans, rätt systemuppbyggnad och reservkraft. Detta inkluderar elförsörjning, telekom-infrastruktur, VA-system, betalningssystem och kritiska styrsystem mot cyberattacker. En särskild organisation behövs för analys och genomförande av dessa åtgärder.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!