Industri skapade förutsättningar

Förutsättningar i Sverige - olika områden

Sverige hade fördelen av att inte delta i 2a världskriget och slapp få mycket av sin infrastruktur förstörd. Istället kunde vi bygga upp el, städer och elektrifiera hela landet. Genom exportindustrin med ASEA, Tetrapak, Ericsson Volvo samt SCA, varvs- och textilindustrin mf l skapade vi en ekonomi utan motstycke fram till slutet av 1970-1980-talet. Den svenska modellen växte fram före och efter andra världskriget, där makten fördelades mellan politiken (framförallt socialdemokratin) och industrin, vilket skapade lugn på arbetsmarknaden och goda förutsättningar för exportföretagen.

Idag lyfter man fram ”framtidssatsningar” inom batteriproduktion och el-bilar samt pekar på att stora tech-företag redan gjort stora investeringar i Sverige. En grundläggande förutsättning för dessa investeringar är framförallt tillgången till mycket och billig el.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!