Naturen och hur vi nyttjar den - våra förslag

Sammanfattning – Naturen
• Människan har felaktigt hanterat och utnyttjat naturresurser under lång tid.
• Förslag för vatten: Minska sötvattenanvändning genom kretsloppssystem, tydligare lagstiftning för farliga utsläpp från industrier, behandling av avlopp från sådana verksamheter.
• Förslag för skogen: Skötsel, gallring, naturliga blandskogsmiljöer, hållbar skogsstruktur och användning, småskaligt och varsamt skogsbruk, anpassad energianvändning.
• Förslag för havet och fisket: Förbud mot industriellt fiske, avveckla dagens kvotsystem och skadliga fångstmetoder, stöd för återskapande av havsmiljöer, investeringar i småskalig förädlingsindustri, förbättra reningsverk och minska skogsbrukets påverkan.
Förslag – Andra områden

Under de senaste hundratals åren har människan felaktigt utnyttjat och hanterat sina naturresurser. Vi har misskött skogar, jordbruks- och markområden samt vattenkällor genom att bl a använda felaktiga avloppssystem och släppa ut kemikalier och bygga avfallsberg. Dessutom har vi överfiskat våra hav och närmar oss snart uttömningen av mineraler och metaller.
Vårt förslag - Vatten
EU-direktivet som betonar vikten av att bevara både kvaliteten och tillgången till vattenresurser är en rättighet. För att uppnå detta behöver vi radikalt minska vår sötvattenanvändning genom att införa kretsloppssystem istället för dagens VA-system. Detta bör kombineras med andra kvalitativa åtgärder, såsom återvinning av energi och näringsämnen.

För att säkerställa en effektiv reglering behövs tydligare lagstiftning och ansvar för att hantera farliga utsläpp från industrier och liknande, även efter eventuella konkurser. Avlopp från sådana verksamheter måste särskiljas och behandlas med alternativa metoder som skiljer sig från det vanliga avloppsflödet.

Vårt förslag - Skogen
Målet måste vara att upprätthålla en livskraftig och robust skog som är i balans mellan tillväxt och avverkning. Skogen behöver skötas och gallras för att uppnå detta. En strävan mot naturliga blandskogsmiljöer är viktig, då det även främjar biologisk mångfald och minskar risken för skogsbränder. Prioritet bör ges åt att använda skogen som konstruktionsråvara snarare än för tidig energianvändning under tillväxtfasen.

Strategin för skogsbruk måste bygga på rätt skogsstruktur för olika klimatzoner och ha en hållbar användning och avverkning över tid. Samtidigt måste hänsyn tas till behovet av åker- och jordbruksmark.

Skogsbruksmetoderna bör rikta sig mot småskalighet och skogsbruk som utövas varsamt för att bevara markens fertilitet och upprätthålla en frisk skog på lång sikt.
Användningen av skogen för energi och biobränslen bör anpassas efter tillgång med hänsyn till helheten, med prioritet på gallrad ungskog.

Ekonomiska styrmedel, inklusive försäkringsvillkor, måste anpassas för att främja en övergång till hållbar skogshantering.

Om skogen inte sköts korrekt kan det bli nödvändigt att införa sanktioner och möjligen tvingande förvaltning eller arrenden.

Ekonomiska styrmedel, inklusive försäkringsvillkor, måste anpassas för att främja en övergång till hållbar skogshantering.

Sköts inte skogen kan man behöva införa sanktioner och tvångsförvaltning/arrenden.
Vårt förslag - Jordbruket
Målet måste vara att upprätthålla en livskraftig och robust skog som är i balans mellan tillväxt och avverkning. Skogen behöver skötas och gallras för att uppnå detta. En strävan mot naturliga blandskogsmiljöer är viktig, då det även främjar biologisk mångfald och minskar risken för skogsbränder. Prioritet bör ges åt att använda skogen som konstruktionsråvara snarare än för tidig energianvändning under tillväxtfasen.

Strategin för skogsbruk måste bygga på rätt skogsstruktur för olika klimatzoner och ha en hållbar användning och avverkning över tid. Samtidigt måste hänsyn tas till behovet av åker- och jordbruksmark.

Skogsbruksmetoderna bör rikta sig mot småskalighet och skogsbruk som utövas varsamt för att bevara markens fertilitet och upprätthålla en frisk skog på lång sikt.
Användningen av skogen för energi och biobränslen bör anpassas efter tillgång med hänsyn till helheten, med prioritet på gallrad ungskog.

Ekonomiska styrmedel, inklusive försäkringsvillkor, måste anpassas för att främja en övergång till hållbar skogshantering.

Om skogen inte sköts korrekt kan det bli nödvändigt att införa sanktioner och möjligen tvingande förvaltning eller arrenden.

Ekonomiska styrmedel, inklusive försäkringsvillkor, måste anpassas för att främja en övergång till hållbar skogshantering.

Sköts inte skogen kan man behöva införa sanktioner och tvångsförvaltning/arrenden.
Vårt förslag - Havet och fisket
Förbjud storskaligt industriellt fiske och avveckla dagens system med teoretiska kvoter och skadliga fångstmetoder för bottenväxter och dess livsmiljöer. Stora fångstfartyg som överfiskar och kvotproblematiken som leder till fiskdumpning i havet kan inte tillåtas fortsätta.

Vi behöver tillåta och stödja lokala initiativ både i Sverige och globalt för att återskapa en livskraftig havsmiljö. Det är också viktigt att tillhandahålla investeringsmedel för småskalig förädlingsindustri och andra initiativ.

För att skydda sjöar och hav på lång sikt måste vi förbättra reningsverk, implementera separationsåtgärder och ta ansvar för industriella utsläpp samt minska skogsbrukets påverkan genom att minska näringsämnesläckage.
  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!