En lägesanalys och varför vi måste tänka längre redan nu

Våra analyser

Vi står inför en rad utmaningar och problem som är kopplade till livsmedelsförsörjningen, brist på bränsle, el och energi. Detta innebär att vi behöver göra stora förändringar på lång sikt. Lösningen handlar inte bara om att fokusera på klimatet, att övergå till elfordon och batterier överallt och att skapa jobb genom dessa åtgärder. Vi har nått gränsen för vad vi kan göra, jorden har inte obegränsade resurser. Vi kan inte fortsätta bygga i samma omfattning de kommande hundra åren. Råvaror är helt enkelt inte tillräckligt tillgängliga, särskilt inte i Europa och USA.

De politiska utspelen domineras i huvudsak av olika åtgärder för att tackla klimatförändringar och minska utsläppen. Det följs sedan av olika teknikförslag utan tillräcklig analys och kunskap. Klimatet påverkas inte av att vi i Sverige uppfyller politiska mål och ännu mindre kan vi påverka det globalt sett. Vi måste utgå från att klimatförändringar kommer att ske. Storskaliga projekt som elvägar, vätgasprojekt, stora batteribanker och höghastighetståg förbrukar råvaror från andra länder och leder varken till en förbättring av klimatet eller hållbarhet.

Vad vi måste göra är att hushålla med resurserna och bygga robusta, enkla och småskaliga system. Vi behöver minska både antalet körda mil och transportbehoven globalt. Att ersätta fossila bränslen med andra energilösningar kräver ännu mer råvaror, som exempelvis batteriråvaror, metaller och halvledarmaterial. Landbaserad vindkraft och solpanelparker tar upp mark som annars skulle kunna användas för livsmedelsproduktion och skogen kan ersätta betong och cement i framtidens byggnader.

Det verkligt utmanande blir att bygga ett nytt samhälle som inte är beroende av skatteintäkter från politiskt styrda strukturer. Detta beror helt enkelt på att dessa skatteintäkter inte kommer att vara hållbara i framtiden. Konsumtionen och produktionen måste hushålla med resurser och energi, vilket kommer att minska utrymmet för beskattning.

Det är uppenbart att vi inte kan bebygga hela jordens yta eller fylla den med hur mycket byggnader, vägar och bilar som helst.
Med dessa inledande ord lägger vi fram vår hållbarhetsagenda, som börjar med att säkerställa de mest grundläggande behoven: tillgång till livsmedel, tak över huvudet och tryggad funktion för kritisk infrastruktur. Vi betonar även betydelsen av kunskapsbildning kring dessa frågor och ett långsiktigt perspektiv där förändringar är nödvändiga inom nästan alla områden.

Detta kräver nya ägande- och verksamhetsformer där människor är de viktigaste aktörerna, inte politiken. Det innebär också en omställning som omfattar skapandet av ett nytt samhälle.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!