Advisory Board

Mer Om oss

Hållbarhetsinitiativets Advisory Board viktigaste uppgift är att bidra till att det som sker inom ramen för Hållbarhetsinitiativet har en hög kvalitet, är lojalt i förhållande till hållbarhet och inriktat på konkreta förslag till förändring. Deltagarna representerar en djup och erkänd kunskap samt mångårig erfarenhet av de olika områden som Hållbarhetsinitiativet tar upp.

Hållbarhetsinitiativet är inte en förening med årsmöten, demokratiska processer och kompromisser. Vi är ingen förening alls, vi är ett fritt nätverk med en kärna som kraftsamlar där det finns engagemang och energi. Vår utgångspunkt är
det som behövs - och där går inte att kompromissa. Antingen är något hållbart eller ej. Lite hållbart räcker inte. Deltagarna representerar enbart sig själva och hållbarhet är hållbarhet.

Vill du komma i kontakt med Hållbarhetsinitiativet?
Klicka här!


Stacks Image 333
S. Anders Christensson, entreprenör

S Anders Christensson är en teknisk entreprenör som driver företaget IC2VIL AB, en engelsk förkortning som uttyds till ”I see too will". Förkortningen betyder fritt, om människor ser och förstår utvecklar de att omsätta viljan till att nå fram.
Under tiden vid Försvarets Materielverk och därefter vid Försvarshögskolan utvecklade Anders ledningsvetenskapliga teorier, metoder, programvara. Prov i olika beslutsmiljöer med beslutssituationer visade på bättre förmåga att nå fram.
Teorier, metoder och programvara utvecklas vidare nu inom ramen för IC2VIL AB nätverk av samverkande organisationer. Där dessa enskilt eller i just samverkan omsatt viljor i förmågor att nå fram.
Anders har publicerat många av sina resultat inom ramen för internationella konferenser och läromedel. Anders värnar om att ge yngre inspiration att utveckla egna eller nödvändiga metoder för spel och optimering inom ledningssystem. Tidigare för Polis, Militär. Nu för simulering av underhållskedjor och optimering av alternativa transporter samt för motståndskraftig cirkulär miljö.
Anders vill se en framtid för luftskeppsoperatörer för tunga laster.
Är medlem i Kungliga Krigsvetenskapsakademien, avdelning 4 sedan 2000.

Läs mer…

Stacks Image 329
Erik Dahlquist, professor

Arbetade för ASEA / ABB 1975-2002. Först Kärnkraft, senare teknisk chef för membranfilterutveckling; projektledare Svartlutsförgasning. I ledningsgruppen för ABB Corporate Research i Västerås fram till 1995. 1996-2002 Produktansvarig enhetschef för avancerad kontroll, optimering, simulering och specialsensorer mot Massa och papper globalt. 1997-2000 adjungerad professor KTH. 2000-2019 professor i Energiteknik vid Malardalen University, forskningschef Future Energy fram till 2017. Koordinator EU Horizon 2020 SPIRE-projektet Fudipo runt lärande system (AI) mot processindustrin. Ledamot i IVA.

Läs mer…


Stacks Image 435
Rickard Sohlberg

Presentation är under upparbetning. Linkedin-presenation tills vidare.

Stacks Image 451
Lisa Fröbel,

Presentation är under upparbetning. Linkedin-presenation tills vidare.

Stacks Image 327
Sven-Erik Johansson, lantbrukare

Sven-Erik startade och driver Nibble gård utanför Västerås sen 1969, den första klimatcertifierade (2010) grisproduktionen i Sverige. Han har sedan början av sin lantbrukskarriär jobbat med att förstå vad både växtodling och djuruppfödning behöver för att vara långsiktigt och fungera tillsammans med naturens egna kretslopp, och använda den kunskapen i det praktiska arbetet på gården. Ett arbete som lett till priser och belöningar som LRF och Tidningens Lands pris Guldtackan, Änglamarkspriset, Lantbrukets byggnadsstependium, Årets Matentreprenör i Västmanland och Årets Klimatbonde 2019. Under åren har Sven-Erik varit engagerad i olika frågor som t ex förbud om antibiotika i Sverige. Förutom en hållbar grisproduktion så kommer en stor del av den el som förbrukas på gården från solceller. Under några år runt skiftet 80/90 var Sven-Erik även Vd i Ryggkirurgiska Kliniken i Strängnäs.

Läs mer

Stacks Image 337
Sven Lindgren, fd landshövding

Verksam som universitetslektor i statsvetenskap 1979-1983. Har en lång bakgrund inom offentlig verksamhet bl a som kommunalråd i Linköping 1983-2002 samt landshövding i Kalmar län 2002-2011.
Sven har haft ett stort engagemang i sårbarhets/hållbarhetsfrågor i allmänhet och livsmedelsfrågor i synnerhet, bland annat i egenskap av ordförande i både Hushållningssällskapets förbund (2007-2018) och Civilförsvarförbundet (2003-2017). 2018 invaldes Sven som hedersledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Stacks Image 378
Björn Martén

Civilingeniör som jobbat med bl.a. NMR-spectroskopi, medicinskt ultraljud och utbildning samt utveckling med hållbarhetsprofil. 
Björn var en av initiativtagarna till Centrum för ekologisk teknik, CET, 1987, Vars verksamhet omfattade utbildning, utställningar och utveckling med fokus på bl.a. fönybar energi, friska hus och hållbar matproduktion.
Bildade 1987 Svenska Biogasförening, och startade Sveriges första biogasbilsprojekt, med en biogaskonverterad Volvo 244 med en B23A motor. 
Skrev rapporten Biogas i Brålanda 1992, som finansierades av Statens Energimyndighet. Denna blev en inspirationskälla för många som insett biogasteknikens unika helhetsperspektiv. 
Björn utsågs till representant för Agenda 21 i Sverige på Världskonferensen i Johannesburgh 2002 om hållbar utveckling, uppföljaren till Riokonferensen 1992 och även kallad Rio 10+ .
Författare till rapporten Resursmat tillsammans med Elsa Laurell 2009 -2013 som visade på hur Sverige kan bli självförsörjande på ekologisk veganmat och samtidigt frigöra 1,2 Mha åkerareal för odling av vall och energigrödor för biogasproduktion. 
Har under de senaste åren arbetat med utveckling av enkel resiliensanpassad teknik för säkerställande av tillgången på vatten, mat och sanitet för såväl NORD som SYD. Sammanfattningsvis har Björn en bred kunskapsbas när det gäller hållbar utveckling som kan vara värdefull att ta del av för alla som jobbar med strategisk planering för samhällsutveckling med hållbarhetsprofil. Läs mer…

Gunnila Masreliez-Steen, Kontura
Gunnila Masreliez-Steen

En internationellt verksam konsult med erfarenhet från 31 olika länder inom såväl internationell offentlig förvaltning som multinationella företag. Gunnila är sannolikt en av Sveriges mest erfarna management-konsulter, med mer än 30 år i branschen och med mycket stor bredd. Hon har 30 års egen erfarenhet av att leda bolag, verksamhet och medarbetare. Som beteendevetare arbetar hon sedan PA-rådstiden processinriktat med organisationers verksamhet och utveckling. Hon är en stark utvecklare med erfarenhet av flera forskningsprojekt för att driva fram ny kunskap inom arbetslivsområdet. Hon har arbetat med såväl mäns som kvinnors ledarutveckling sedan 80-talet. Hennes samhällsintresse ligger bakom att hon har haft konsultuppdrag inom alla nivåer från Europa Parlamentet och Europa Kommissionen till Kommuners olika förvaltningar och enheter. Hon har varit inne i många departement och verk som finns i svensk statsförvaltning liksom i många större företag i Sverige. Gunnila är ”speaking partner” till företags-ledare och generaldirektörer under större förändringar av verksamheten.

Läs mer…

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!