Vi lär oss utnyttja planetens resurser

Mer om Människans påverkan

I slutet av 1700-talet lärde vi oss att använda kol och olja i större skala för att generera energi. Uppkomsten av motorer under 1900-talet accelererade industrialiseringen, och vi började även använda naturgas och elektricitet som energikällor.

Transportmöjligheterna och behoven ökade när vi uppfunnit sjöfart, järnvägar och flyg. Telekommunikation och medieindustrin utvecklades samtidigt. Dessa framsteg minskade avstånden mellan platser, vilket hade både positiva och negativa konsekvenser, och banade väg för relativt nya fenomen som massturism.

Redan under järnåldern lärde vi oss att förvandla mineraler till användbara material och att bearbeta metaller som järn och senare andra metaller. Denna kunskap utvecklades och blev en drivkraft i industrialiseringen. Vi började använda kol som energikälla, och smedens hantverk utvecklades till mer produktions- och industriella processer. I början av 1900-talet lärde vi oss också att raffinera råolja genom krossning och omvandla den till produkter och kemikalier. Vi fortsatte att utveckla tekniken och skapade nya material som plaster, kemikalier och läkemedel. Vi lärde oss även att tillverka cement, betong, konstgödsel och pappersmassa, vilket krävde betydande mängder energi.

Genom användningen av konstgödsel och flytande kväve kunde vi särskilt efter andra världskriget industrialisera och effektivisera jordbruket. Denna utveckling har med tiden lett till försämrad markfruktbarhet, samtidigt som tillverkningsprocessen kräver enorma mängder energi när fosfater utvunnas från jorden.

Efter andra världskriget har människans efterfrågan på elektricitet ständigt ökat. Teknologiska framsteg, tillsammans med efterkrigstidens strävan efter bekvämlighet och enklare liv, har lett till en explosion av hushållsmaskiner och ökad belysning. Denna utveckling har nu övergått till fokus på batteriladdare, mobiltelefoner och datorer.


  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!