Förutsättningar i Sverige - olika områden

Infrastruktur är i regel sådant som vi tar för givet, men som vi sällan tänker på eller ens ser. I den mån den är ovan mark i områden där vi människor lever, så blir den en del av stadsbilden. På samma sätt som t ex träden är en del av skogen. Infrastruktur är allt sådant som måste fungera för att vi ska kunna leva våra liv ungefär som vi tänkt, oavsett om vi bor i Stockholms innerstad eller någonstans ute i glesbygden. Infrastruktur kräver i regel stora investeringar och i dagens moderna samhälle även lång framförhållning för att t ex kunna bygga ut. Den är ett fysiskt nät som bara med ett undantag, telekom, kräver en fysisk installation ända ut till varje enskild användare.

Ett hållbart samhälle har en infrastruktur som kan garantera att dess invånare har tillräcklig tillgång till framförallt det grundläggande som rent vatten, värme, avlopp, el, kommunikation, vägar – på ett resurssnålt sätt och till ett rimligt pris.
Introduktion och historik
Trots att vårt land är avlångt med gles och liten befolkning gjorde tillgången på malm och skog att vi hade råd att bygga ut järnvägen, bygga vägar och producera el till en växande industri och befolkning som med tillväxt i industrin gav "alla" arbete från 2a världskriget och framåt. Under vissa perioder hade vi till och med behov av arbetskraftinvandring.
Stacks Image 89
Utvecklingen av Sveriges infrastrukturer kan, som för många andra länder i Europa, länkas samman med tillkomsten av ångmaskinen, järnvägen och fartygsutvecklingen på slutet av 1800-talet. Hav sjöar och kanaler var då de första "motorvägarna" och transporterna av varor från landsbygden möjliggjorde städernas tillväxt.

Hamnar byggdes ut för godshantering och järnvägarna anslöts. Stora delar av det svenska järnvägsnätet mot norr byggdes med intäkter från timmerförsäljning till Paris som behövde återuppbyggas efter bränderna.

Järnvägen kom att ta över mycket av fartygstrafiken men spelade en viktig roll för alla typer av transporter inom landet. En nationell järnväg ledde även till att vi fick en gemensam tid i landet, då tågens ankomst- och avgångstider blev viktiga för både för gods- och persontrafiken.

Vatten- och avlopp kom att byggas efter engelsk förebild i början av 1900-talet, och i stort bygger man samma systemlösningar idag, dock med cement, gjutjärn och senare av plast. Men, engelsmännen använde bl. a glaserat tegel som står sig än idag.

Utbyggnaden av vägnätet kom att gå hand i hand med utvecklingen av fordon och sköt fart på allvar efter andra världskriget i och med den ekonomiska tillväxt som då följde. Med denna kom service och tankställen, följdutbyggnad och strukturer som ledde till förändring av städerna och samhället.

Spårtrafiken utvecklades också och blev det första kollektiva trafiksystemet i våra större städer och byggdes ut under 1900-talets första hälft. Idag finns spårbunden lokaltrafik enbart kvar i Stockholm, Göteborg och Norrköping. Men under 1950–60 talet fanns det även i orter som Jönköping, Uppsala, Sundsvall, Malmö, Kiruna och Helsingborg.

Flyget började utvecklas efter andra världskriget och flygplatser byggdes ut under hela 1900-talet tills vi hade flygplatser till större delen av landet.

Elnätet byggdes i steg med början vid förra sekelskiftet. Generering skedde med fossila bränslen och kom sedan att ersättas och kompletteras med vattenkraft, kärnkraft, vind och solkraft. Elektriciteten blev en allmännytta och grunden för modern kommersiell verksamhet och de samhällsfunktioner som följde under slutet av 1900-talet med framförallt datorisering och elektronikutvecklingen.


Telekom utvecklades från att först ha varit optiska telegrafer på 1700-talet till att utvecklas till ett trådbundet telegrafnät. Den trådbundna tekniken utvecklades i slutet av 1800-talet till telefoni. Radiotekniken och sedermera elektroniken grundlade vad som sedan blev modern telefoni. Dator- och elektronikutvecklingen kom att utvecklas under senare delen av 1900-talet.

Datatrafiken gick i huvudsak över det för telefoni uppbyggda kopparnätet, och med radiolänk. Fibernät-utbyggnaden började sent 1900-tal för att sedan öka med introduktionen av Internet i slutet av 1990-talet. I 2000-talets början utlovade politikerna fiber åt alla. Ett löfte som 2022 ännu inte är uppfyllt.

Bank- och betalsystem utvecklades under slutet av 1900-talets hälft och IT-verksamheterna i samhället utvecklades och sköt fart på allvar med introduktionen av datatrafikmöjligheterna.

En flora av styrsystem och andra datorleverantörspecifika standarder växte fram. För distribution av TV byggdes också ett antal kabel-TV-nät ut i städerna I och med introduktionen av Internet runt år 2000.

Samtidigt utvecklades Internet. Med www-tekniken, ID system och med betalsystem och epost kom mycket att utvecklas som e-handeln och verksamhetssystem med hela värdekedjor från tillverkning, logistik till marknadsföring och försäljning samt administration som idag är beroende av nätet.

Idag är också större delen av mediavärlden Internet-baserad. Sammantaget har denna utveckling skett under mindre än ett kvarts sekel.


Elnätet och Telekom grunden för det moderna samhället
Elnätet kan sägas vara grunden för alla andra systems funktion. Därför är elnätet också den infrastruktur som är mest sårbar. Telekom är i sin tur bärare av en stor del av vår mjuka infrastruktur baserat på Internet-infrastrukturen i huvudsak.
Till detta måste vi även lägga till samhällsviktiga styrsystem för VA och värme.


Sårbarhetsaspekter
Vår sårbarhet är i första hand kopplat till elförsörjningen, eftersom den är central för alla tekniska system och då främst telekom. Telekom, i sin tur, är centralt för merparten av samhällets olika funktioner eftersom de i regel är beroende av IT-styrsystem där telekom har en central roll. Andra försörjningsystem för vatten, avlopp och värme kräver också fungerande elförsörjning.

Våra infrastrukturer
Vi har huvudsakligen följande infrastrukturer. Vatten och avlopp, fjärrvärme, fastigheter, el-nät, telekom, internet, betalsystem samt transporter som består av vägnät, järnväg, flyg, hamnar. Via dessa får enskilda hushåll, företag och offentlig verksamhet tillgång till sådant som behövs för att leva sitt liv och driva sin verksamhet.
VA-nät
Vatten- och avlopp kom att designas efter engelsk förebild i början av 1900-talet, och i stort fortsätter man än idag att bygga på samma sätt. Rörsystemen byggdes med cement och gjutjärn, även inom fastigheterna. Stambyten blev en vanlig företeelse under 1980-talet och framåt och nu har även de större rörsystemen tjänat ut. Läckage genom kollapsade äldre cementrör börjar nu ses i efterkrigstidens byggnationer. Läckage är idag vanligt i vattenförsörjningen med upp till 20–25%. Omfattande byten måste ske. Nu lägger man istället plaströr med oklar livslängd då de slipas inifrån av vattenströmmarna.

Detsamma gäller avloppssystemet. Designmässigt så leds regnvattnet ner i avloppssystemet, men vid störtregn hinner systemet inte med och översvämningar sker. Reningsverken hinner sedan i sin tur inte heller med och orenat avloppsvatten släpps, genom s k breddning, rakt ut i sjöar och hav.

VA-systemet bekostas genom anslutnings- och nyttjandeavgifter, normalt i separata av kommunerna ägda VA-bolag.
Kommunerna fortsätter att bygga och återinvestera i 1800-tals lösningar som fortsätter att förbruka mer färskvatten och omöjliggör återvinning av näringsämnen till kretslopp. Det krävs oerhört stora återinvesteringar som vi redan idag ser genom ökande VA-avgifter.
Vägnätet
Vägnätet kom att gå hand i hand med utvecklingen av fordon och utbyggnaden sköt fart på allvar efter andra världskriget med den ekonomiska tillväxten som då följde. Med denna kom service och tankställen, följdutbyggnad och strukturer som ledde till förändring av städerna och samhället. Dagens vägbyggnationer med asfalt kräver mycket underhåll. Går ytan sänder så kan hela vägbanken förstöras av inträngande vatten.

Även vårt klimat med växlande frys- och värmegrader bidrar till skadorna. I vägnätet ingår också stora betong och cementkonstruktioner för broar, viadukter och trafiksystem särskilt i tätorterna. Vägnätet finansieras idag via anslag från staten och beskattning av drivmedel och fordon.
Järnväg, flyg och hamnar
Järnvägarna blev det första kollektiva trafiksystemet i våra större städer och byggdes ut under 1900-talets första hälft. Beläggningen på spåren har hela tiden ökat vilket medför problem med underhållet då det stör trafiken. Även här spelar klimatet in, snö och is blockerar växlar och många motorvagnar i pendeltrafiken har problem. Järnvägsnätet bekostas av staten via Banverket och trafikavgifter.

Flyget började utvecklas efter andra världskriget och flygplatser byggdes ut under hela 1900-talet tills vi hade flygplatser i större delen av Sveriges lite större städer. I dagsläget finns 32 regionala flygplatser och av dessa får 22 statliga stöd.

Vi har ca ett 20 tal större hamnar för kommersiell trafik och delar av dessa får statliga stöd.
Fjärrvärme
Energiförsörjning i städerna genom elektricitet- och fjärrvärmenätets utbyggnad kom att ersätta ved, kol, koks och stadsgas från 1950-talet och framåt. Fjärrvärmesystemet behöver underhållas då läckage uppkommer. I dagsläget är flertalet fjärrvärmeverk även en del av elförsörjningen. På senare tid har råvaran avfall minskat så att dels förekommer import från omvärlden och dels att man övergått till biobränslen. Rörsystemen är omfattande och kräver mycket el för sina pumpsystem. Som alla rörsystem kan läckor uppstå och måste repareras. I större rörsystem måste också extra energi tillföras för att slutpunkten skall få rätt värmenivåer. Systemet bekostas av nyttjandeavgifter till fastighetsägarna.
Fastigheter
Till infrastrukturen måste vi också lägga fastigheter, främst ur ett drifts och kostnadsperspektiv där valet av byggmetoder och material är avgörande. Detta behandlas vidare under ”boende".
El-nät
Elnätet byggdes i steg med början vid förra sekelskiftet. Generering skedde med fossila bränslen och kom sedan att ersättas och kompletteras med vattenkraft, kärnkraft, vind och solkraft. Elektriciteten blev en allmännytta och grunden för modern kommersiell verksamhet och de samhällsfunktioners som följde under slutet av 1900-talet genom datorisering och elektronikutvecklingen.

Detta är det mest omfattande tekniska system vi har, och till skillnad från andra system genererar det vinster till ägarna och statens bolag Svenska kraftnät och Vattenfall. Likaså tjänar staten på särskild beskattning och moms.
Stacks Image 127
Elförsörjningen är återigen högaktuell. Hela vår tillvaro bygger på att vi ständigt har tillgång till stora mängder el. Och den måste kunna distribueras till platser där företag vill utvecklas och där människor vill bo.

I Sverige har vi byggt in ett elberoende sedan mer än femtio år. Tillgången på vattenkraft och sedan kärnkraft gjorde att vi kunde får billig energi till industrins behov och i hemmen där vi till och med använde direktverkande elelement, framför allt i villor.

I Sverige har vi ett åldrande elnät som börjat nå sitt kapacitetstak, särskilt i städerna. Elen kan helt enkelt inte distribueras i tillräcklig omfattning till platser där människor vill bo och/eller arbeta. Och ambitionen att via bidrag få fastighetsägare att investera i solceller gör att hela elnätets struktur måste ändras för att också kunna ta emot många små genereringskällor.

Detsamma gäller vindkraften som i sin tur leder till lastbalanseringsproblemet som innebär att delar av vatten- och kärnkraft (som kan regleras) måste reserveras för att hålla spänningsnivåerna.

Så mycket som 6–8% av baskapacitet i form av vattenkraft och kärnkraft måste reservhållas som en buffert för att klara lastbalanseringen från vind och solkraften, de s k intermittenta källorna. I takt med att dessa källors andel av elproduktionen ökar, så innebär det även att buffertens storlek behöver öka. Dessutom tillkommer även förluster i överföring transformatorer mm på ca 10 %

Att ytterligare öka belastning inemot topplasten i näten medför risker för bränder i transformatorer och nätkomponenter. Elsäkerhetsverket säger därför att hemladdning av elbilar i vanliga nätet inte får ske. I ljuset av detta skall vi alltså se visionen om elbils-laddning som i praktiken kräver uppgradering av installationer och nät "överallt".

Det fungerar för få enstaka installationer av s k snabbladdningsboxar på 2,2 kW motsvarar 4–5 vanliga fastigheters kapacitet i nätet.
Stacks Image 132
Om enstaka bilägare på gatan installerar en laddbox är det alltså inga problem, men om många på samma gata vill göra detsamma så fungerar det inte utan stora utbyggnader i hela nätet från anslutningspunkten och bakåt inklusive transformatorernas kapacitet osv. Investeringsnivåer på 100-tals miljarder krävs.

Denna skall bäras av ca 5 miljoner hushåll, övriga fastighetsägare och industrin. Vi kommer att stå inför avsevärt höjda nätavgifter för evig tid i och med denna utbyggnad.

Genom ökande störningar som elavbrott och felaktiga installationer av solpaneler, laddboxar mm samt transienter från åsknedslag utmattas först kraftelektroniken och sedan logikkretsar i styrning mm. Detta leder till mer omfattande fel och kostnader i ofta kritiska system.

El-nät, internationell utblick
Om vi i Sverige har problem med elnäten, så är resten av världen långt efter i utbyggnad av elinfrastruktur. Dels behövs extremt stora investeringar och dels förbrukning av jordresurser i sådana mängder, som i praktiken gör det omöjligt att genomföra. Än mindre att finansiera och att öka kostnaderna för oss konsumenter är inte heller en lösning, särskilt för uländer där betalningsförmågan är låg och industriell verksamhet inte kan bära dessa kostnadsökningar.

Förutom utmaningarna i u-länder, så har vi redan i vårt närområde exemplet Tyskland, där man står inför en ännu större utmaning i och med den beslutade avvecklingen av både kol- och kärnkraft. Nu har dessa planer kommit att behöva ses över då den ryska gasen, som i alla fall på kort sikt var tänkt att vara en ersättning, inte längre är ett alternativ.

Storskaliga projekt som dammen i Etiopen kommer att lägga under sig stor del av Nilens bördiga jordbruksmarker både uppströms som nerströms. Nätkostnaderna blir avsevärda - utan att någon form av intäkter kan ses innan allt är byggt. Detta är inte en lösning varför småskaliga nya lösningar med lokal lastbalansering baserat på likströmsteknik måste tas fram och byggas ut med andra typer av finansiering.
Sensommaren 2022 kunde kärnkraften i Frankrike kan inte användas som planerat eftersom nödvändigt kylvatten i närliggande vattendrag inte fanns som brukligt. Starkt bidragande orsaker är minskat regnande och högre temperaturer.
Telekom
Telekom utvecklades från att först ha varit optiska telegrafer i slutet av 1700-talet till att utvecklas till ett trådbundet telegrafnät. Den trådbundna tekniken utvecklades i slutet av 1800-talet till telefoni. Radiotekniken och sedermera elektroniken grundlade vad som sedan blev modern telefoni. Dator- och elektronik-utvecklingen kom att utvecklas under senare delen av 1900-talet. Datatrafiken gick i huvudsak över det för telefoni uppbyggda kopparnätet, och med radiolänk.

Telenätet byggdes ut under början av 1900-talet och förstatligades genom Televerket. Under 1960-talet fick mer eller mindre alla hushåll tillgång till fast telefoni. Under 1980-talet började vi bygga vi ut NMT mobilnätet och under 1990-talet avreglerades telekomområdet med etableringen av Tele2 m fl. bolag.

Fibernät-utbyggnaden började sent 1900-tal för att sedan öka med introduktionen av Internet i slutet av 1990-talet. Behovet av högre nätkapacitet innebar utbyggnad av fiberinfrastruktur. Denna hanterades inledningsvis av en gruppering kopplad till Länsstyrelserna, men kom snabb att övertas av kommunerna som skulle bli centrala för planering av fiberutbyggnaden. Med olika bidrag skulle de stå för en betydande andel av utbyggnaden.

Samtidigt fanns Telias, Banverkets samt olika andra infrastrukturer med kabel-TV aktörer och radionätsaktörer med i spelet. Här är det särskilt statliga Teracom som sticker ut eftersom de har särskilda anslag för det digital TV-nätets utbyggnad - Boxer, Teracom och BOXer-tjänsten. Denna har nu breddat sitt utbud till fiber men har fortfarande kvar statligt stöd vilket riskerar påverka marknaden.

Resultatet av fibernätsutbyggnaden efter drygt 20 år är att just nu är det få eller inga aktörer tjänar pengar och utbyggnaden har stannat av och ytterst lite redundans finns. Reservkraft är begränsad till mobilnätet och med målet 4 timmar utanför tätort och en timme i tätort. Det gamla kopparnätet som drivs av Telia/Skanova tappar samtidigt intäkter och monteras nu ned, redan innan alternativ finns för framför allt glesbyggdsanvändarna.

Parallellt har också försvaret ett eget telenät som via principen Dual-Use vilket till viss del innebär integrering med civil infrastruktur. Slutligen finns de s k Blåljus-verksamheternas nät, Rakel-nätet, som är ett radiobaserat telenät med Fransk/Israelisk teknik. Nätet hanteras av MSB och innebär specialhandenheter och gammal teknik. Planering sker nu för att bygga ett nytt separat nät med större täckning än alla kommersiella nät baserat på kommersiell 4G- radioteknik. Detta har kostnadsberäknats till 35 miljarder utan redundans och reservkraft i investering. Dessa kostnader ska i stort bäras av kommunerna, samt statliga aktörer som Polis, Tull, Kustbevakningen m fl. Nu planerar MSB ett ersättningsnät för blåljusverksamheterna, Rakel2
Internet och centrala betalsystem
Bank- och betalsystem utvecklades under slutet av 1900-talets då IT-verksamheterna i samhället utvecklades och sköt fart på allvar med introduktionen av datatrafikmöjligheterna. En flora av styrsystem och andra datorleverantörspecifika standarder växte fram. För distribution av TV byggdes också ett antal kabel-TV-nät ut i städerna.

I början av 2000-talet introducerades internet, som sen dess varit i ständig utveckling. Med www-tekniken, ID system, betalsystem och epost kom mycket att utvecklas och/eller förändras som e-handeln, verksamhetssystem med hela värdekedjor från tillverkning, logistik till marknadsföring samt försäljning och administration. Verksamheter som idag är helt eller delvis beroende av nätet. Idag är även större delen av mediavärlden Internet-baserad. Sammantaget har denna utveckling skett under mindre än ett kvarts sekel.
Allt kräver drift och underhåll
Alla infrastrukturer kräver drift och underhåll, och har givetvis begränsad livslängd och olika sårbarheter. Vägar måste lagas och beläggas årligen vilket faller på Trafikverket och kommunerna att bekosta. Järnvägarna har eftersatt underhåll redan idag. Hamnar kämpar för sin överlevnad och likaså många mindre flygplatser. Hamnar och flygplatser får statliga bidrag via Trafikverket.

Vi har förbyggt oss. Sverige är en liten nation med 10 miljoner invånare, ungefär som London till invånarantal, men med 100-falt större geografisk yta. Vi har dessutom svåra vintrar där temperaturerna ofta pendlar runt noll grader, vilket späder på problematiken för infrastrukturerna. Ekonomiskt går vi redan på knäna, järnvägar och vägar har eftersatt underhåll. Större delen av VA-infrastrukturen behöver förnyas. Det finns också risk för nedläggning av småflygplatser och hamnar.
Syntes - Infrastruktur
Det finns inte redundans och reservkraft i elnätet och telekom-nätet som är de central infrastrukturen i vårt moderna samhälle idag. Det är särskilt kännbart på landsbygden men det finns även liknande problem 5–6 mil från regeringskansliet i Stockholm.

Ekonomiskt går vi redan på knäna, järnvägar och vägar har eftersatt underhåll. De finns också risk för nedläggning av småflygplatser och hamnar.
Sårbarhet och redundans
Ur ett sårbarhetsperspektiv finns inte tillräckligt med redundans och i stort sett ingen reservkraft finns för vare sig mobila tjänster eller än mindre för fiberinfrastruktur. Kravet på en timmes reservkraft i städer och fyra timmar utanför tätort kommer inte att lösa problemet. Den gamla e-komlagen är i detta fall uddlös. Den ger användare rätt till återbetalning av ytterst små belopp i händelse av nätet ligger nere.
Sårbarheten i radiosystem är avsevärd då störsändare för ex vis mobila tjänster kan köpas för hundralappar. I händelse av kris och krigssituation kan radionäten lätt störas ut. En fungerande Internet-infrastrukturen är vital för alla typer av verksamheter idag. Allt från betalningar, handel, tillverkning och service av olika slag är beroende av en fungerande infrastruktur.
Med introduktionen av Internet kommer också utvecklingen inom Cyber och säkerhetsrådet med de hot som finns här,
Cyber-angrepp har blivit allt vanligare och många av våra kritiska systems styrsystem är föremål för angrepp. Många system är fortfarande inte designade för att fungera i händelse av bortfall av telekomtjänsten. Andra kritiska gäller betalsystem och andra viktiga industriella och andra verksamheter.
Reservdelshållning och kunskap i landet
Särskilt elnätet, men även telekom kräver reservdelshållning i landet, och tillgång till expertkunskaper i tillräcklig omfattning. En stor och ökande andel problem som kan eskalera snabbt rör elförsörjningen med omstarter efter längre tids frånfall. Till detta kommer även åskväder som slår ut styrsystem och kraftelektronik omedelbart eller genom utmattning vid omstart av elnätet. Dessa kräver såväl förebyggande i hur systemen byggs upp samt effektivare transientskydd.
Rörigt och oklara ansvarsområden
Sammantaget är såväl elnäts-området som telekom-området rörigt. Trots regleringar har resultatet inte blivit bra. Fortfarande saknas fiber-täckning på många platser i landet, trots att det var över 20 år sedan ”fiber till alla” utlovades, och ingen nätoperatör går egentligen med vinst. Det gäller särskilt de mindre kommunala näten. Vi har inte heller redundans eller reservkraft för fiber/bredband och endast i begränsad omfattning för Mobiltelefoninäten, med en timme i tätort och fyra timmar på landsbygden. Detta krav tillkom först efter stormen Alfrida 2019. I övrigt gäller Telekom-lagen som kom till i samband med avregleringen. Denna ger användare rätt till ersättning vid avbrott i nättjänsten. Ersättningen är dock låg. Till detta kan läggas oklarhet vad gäller Cybersäkerhet och egentligen hela detta områdes funktion.

Detta måste hanteras på annat sätt än idag med oklara ansvar fördelat mellan många myndigheter och aktörer som PTS, MSB, Digitalieringsverket, Kommuner, Län och Telekombolagen själva. Sårbarhetsaspekterna ska nu dessutom hanteras av en ny myndighet.

De fastigheter, vägar och andra infrastrukturer som broar och hamnar där cement och betong är använt kommer att långsiktigt att få problem med tillgång på material. Cement och betong är dessutom enormt energikrävande att tillverka, kräver god sandtillgång och avger stora mängder koldioxid.
Slutsats: vi bör undvika att bygga nytt i betong och cement, särskilt fastigheter.

Vägarnas asfaltbeläggning kommer också att få problem med tillgång i takt med att mindre mängd fossil olja ckrackas, där asfalt är en restprodukt.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!