Om förändring, utveckling och motstånd

Om våra förslag

Sitemap/innehållsförteckning
Utveckling innebär oftast olika grader av förändring, och förändring är sällan enkelt. Även när behovet av förändring är tydligt uppstår det nästan alltid olika former av motstånd. Det kan vara medvetet eller omedvetet, aktivt eller passivt. Det finns en känsla av trygghet i det vi redan har, även om vi "vet" att det inte är optimalt, eftersom det nya kan upplevas som osäkert eller till och med sämre. Historien visar att motstånd mot förändring och utveckling är vanligt förekommande.
Motstånd mot förändring kan ha olika orsaker och visa sig på olika sätt, till exempel genom fysiska strukturer, tidigare investeringar eller formella lagar och regler. Det kan också vara mer abstrakt och svårt att definiera, som tradition, rädsla, värderingar, bristande kunskap, en "vi har alltid gjort så här"-mentalitet, bekvämlighet eller en preferens för att göra saker rätt istället för att göra rätt saker.

Förändring och utveckling innebär ofta att vissa individer, grupper, intressen eller idéer känner sig "förlorade", medan andra "vinner". Det är dock inte alltid tydligt vem som är "vinnare" och "förlorare", eftersom det beror på hur förändringen uppfattas och beskrivs. Därför kan det vara lättare eller mer bekvämt att helt undvika förändring.

Det är naturligt att de som påverkas av förändringen och känner sig som "förlorare" försöker motverka eller fördröja förändringen och därmed utvecklingen. Det är inte överraskande eftersom förändringen faktiskt kan innebära minskad makt och inflytande. Det kan till och med innebära arbetslöshet, konkurs, ekonomisk ruin, fattigdom eller bara mindre bekvämlighet. Å andra sidan lever vi i en komplex värld där vi sällan har tillräcklig kunskap om alla samband och sällan ser en långsiktig bild.

Allt detta gäller både individer, grupper och organisationer, både inom privat och offentlig sektor. Myndigheter, offentliga institutioner, företag och organisationer står alla inför utmaningar som kräver både utveckling och förändring på alla nivåer. Många kommer sannolikt att uppleva dessa förändringar som negativa jämfört med det vi är vana vid. Det är inte överraskande eftersom vi har levt över våra resurser och nu måste anpassa oss på allvar. Rapporter, möten, demonstrationer, bidrag och åtgärdspaket räcker inte för att åstadkomma den förändring och utveckling som behövs.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!